Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Beslut från kommunstyrelsens sammanträde den 31 oktober

Digitala medborgarförslag, utredning om ny skola i Munka-Ljungby och så har ett nytt kvarter fått sitt namn. Det är bara några av ärendena som det beslutades om under onsdagens kommunstyrelsesammanträde. Här följer en kort sammanfattning.

Modell för digitala medborgarförslag

Sedan 2004 finns möjlighet för den som är folkbokförd i Ängelholms kommun att väcka ärende i kommunfullmäktige, ett så kallat medborgarförslag. En genomgång av samtliga inlämnade medborgarförslag under 2016 och 2017 visar att 5 av totalt 88 inkomna förslag har bifallits. För att öka tyngden av medborgarförslagen och underlätta hanteringen av dem beslutade kommunstyrelsen att förslag på en modell för digitala medborgförslag ska tas fram och ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i april 2019. Kommunstyrelsens presidium kommer att vara politisk referensgrupp i arbetet.

Fortatt arbete för ny busslinje i södra Ängelholm

En ny busslinje i södra Ängelholm har diskuterats länge och det har gjorts flera utredningar om bland annat linjeläggning och skolskjuts på sträckan Ängelholm-Höja-Spannarp-Starby. Skånetrafiken har gjort bedömningen att det är för trångt på vissa gator för busstrafik och Trafikverket som har hand om vägen menar att skolskjuts på sträckan skulle försämra trafiksäkerheten.

Men frågan har diskuterats vidare av Ängelholms kommun, Skånetrafiken och Nobina. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att fortsätta diskussionen med Skånetrafiken och Trafikverket om en busslinje på sträckan Ängelholm-Höja-Spannarp-Starby-Höja. Man beslutar även att ge kommundirektören i uppdrag att undersöka om det finns en privat aktör som kan köra på sträckan.

Plats för ny grundskola i Munka-Ljungby ska utredas

Det har framförts lokalbehov för en ny grundskola för årskurs 7-9 i Munka-Ljungby. Därför ger kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att ta fram en lokaliseringsutredning för en ny grundskola. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2018-12-31.

Så fördelas landsbyggdspotten

Kommstyrelsen beslutar att den i budget avsatta landsbygdspotten på 150 000 kronor i år ska ges till föreningar som bedriver en etablerad och kontinuerlig verksamhet som är öppen för alla och är till förmån för invånarna på landsbygden i Ängelholms kommun. Huvuduppdrag Samhälle fick i uppdrag att fördela 2018 års pott till föreningar enligt dessa kriterier.

Från och med nästa år ska landsbygdspotten ingå i den översyn av föreningsstöd som kommer att behandlas i Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden.

Håve blir nytt kvartersnamn

Inom detaljplan för Ängelholm 6:1 och 3:39 m fl, Gamla Kungsgården kommer ett nytt kvarter att bildas. Nu har kvarterets namn fastställt och det döps till Håve.

Håve (Hobe 1482, Hofwe 1830) är en gammal benämning för just denna plats som geologiskt sett är en rest av en tidigare åslinga. Redan under 1400-talet var området omtalat som en fiskedamm.