Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Fullmäktige beslutade om ny politisk organisation i Ängelholm

Under fullmäktigesammanträdet i måndags beslutades det om en ny politisk organisation i Ängelholms kommun. I beslutet finns bland annat fem nya nämnder, färre beredningar och en ny roll för kommunstyrelsen.

Fem nya nämnder och tre oförändrade

Genom beslutet så tillkommer fem nya nämnder: familje- och utbildningsnämnden, nämnden för omsorg och stöd, samhällsbyggnadsnämnden, nämnden för kultur, idrott och fritid samt miljö- och tillståndsnämnden. Myndighetsnämnden och välfärdsnämnden kommer att upphöra och ersättas av de nya nämnderna. Överförmyndarnämnden, valnämnden och krisledningsnämnden är oförändrade.

Nya nämnder

  • Familje- och utbildningsnämnden har ansvar för skolfrågorna, från förskola till gymnasium. Nämnden har också ansvar för de sociala frågorna i kommunen inom individ- och familjeomsorgen, familjerådgivning, familjerätt och psykiatri.
  • Nämnden för omsorg och stöd har ansvar för äldreomsorgen, med bland annat hemtjänst och särskilda boenden, och omsorg om funktionsnedsatta enligt Lagen om stöd och service (LSS).
  • Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för kommunens samlade infrastruktur, trafikfrågor, fattar beslut om bygglov och tar fram förslag på detaljplaner.
  • Nämnden för kultur, idrott och fritid har bland annat ansvar för kommunens bibliotek, fritidsgårdar och bidrag till föreningar. Nämnden har också ansvar för kommunens anläggningar för motion och idrott, kulturverksamhet och fritidsaktiviteter.
  • Miljö- och tillståndsnämnden ansvarar för myndighetsutövning inom kommunens samtliga verksamheter, med undantag för bygglov, strandskyddsdispenser, trafik och gata, socialtjänsten och skolans område.

En mer traditionell kommunstyrelse

Kommunstyrelsen får en mer "traditionell" roll med ett mindre verksamhetsansvar än i dagsläget. Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Det innebär bland annat att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet och ansvara för att de beslut som fattas i kommunfullmäktige genomförs.

Dessutom kommer kommunstyrelsen ansvara för arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågorna i kommunen och ska fatta beslut i ärenden som handlar om kommunal vuxenutbildning och ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd).

Färre beredningar med bredare ämnesindelning

Beredningar skiljer sig mot traditionella nämnder då de arbetar på uppdrag från kommunfullmäktige som berör kommunens långsiktiga utveckling. Detta görs praktiskt genom att beredningar analyserar nuläget och omvärlden, genomför medborgardialoger och sammanställer en slutrapporter.

Fem fasta beredningar kommer nu att bli till två. Precis som tidigare kommer varje nämnd ha 13 ledamöter som utses av kommunfullmäktige och mandattiden bestäms av uppdragets längd. Beredningarna kommer inte längre ha en formell ämnesindelning, exempelvis beredning för samhällsutveckling eller beredning för omsorg. Istället kommer kommunfullmäktige fatta beslut om vilka uppdrag de ska arbeta med.

Så här kommer den nya politiska organisationen se ut.

Så här kommer den nya politiska organisationen se ut.