Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Trafikbullerkartläggning ger underlag för åtgärder

Ängelholms kommun har genomfört en kartläggning av trafikbuller för att ta reda på om och var det finns problem med för höga nivåer.
­­– Resultatet i rapporten innehåller inte några överraskningar. Bullernivåerna är högst där bebyggelsen ligger nära trafikerade vägar, till exempel i Ängelholms centrum, säger Anders Lundin som är enhetschef för stadsmiljö.

Resultatet av mätningen presenterades för kommunstyrelsen den 12 december. Rapporten visar att cirka 550 bostäder i Ängelholms kommun hamnar på en nivå som ligger över 60 decibel vid fasad. Den nivån är riktvärdet vid nybyggnation enligt Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.

Ängelholms kommun ska nu ta fram ett förslag till åtgärdsprogram som sedan ska beslutas politiskt. Åtgärdsprogrammet kommer att innehålla ett förslag till tidsplan och olika åtgärder som kan minska bullernivåerna. Det kan exempelvis handla om hastighetsdämpande åtgärder eller omformning av vägar.

Åtgärderna som kommunen kommer att genomföra omfattar enbart bullerdämpande åtgärder på kommunala vägar. Buller som orsakas av järnväg eller trafik på Trafikverkets vägar omfattas inte även om dessa också synliggörs i rapporten.

Kommuner med fler invånare än 100 000 invånare måste göra liknande undersökningar som den Ängelholms kommun har genomfört. Här har den gjorts på uppdrag av Myndighetsnämnden som velat få en överblick trots att det inte finns formella krav på att ta fram en bullerkartläggning.
– Det är positivt att vi nu kan ta ett helhetsgrepp kring frågan och jobba strategiskt och långsiktigt med att dämpa trafikbuller i Ängelholms kommun, säger Anders Lundin.

Ta del av karta över trafikbullernivåer.PDF

Trafik övergångsställe