Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Ny utredning om skyfall pekar ut riskområden i Ängelholm

Oväder och skyfall blir allt vanligare. I en ny rapport kartläggs vilka områden i Ängelholms kommun som riskerar att översvämmas vid extrema regnmängder.

Skyfall som orsakar översvämningar och skador på samhället blir allt vanligare. 2014 blev det många översvämningar i Malmö när det föll 100 mm regn på tre timmar. Ännu värre var det i Köpenhamn 2011 där det föll 150 mm regn på två timmar, en regnmängd som motsvarar tre sommarmånaders normalregn. Och ju varmare klimatet blir till följd av klimatförändringarna ju oftare förväntas skyfallen inträffa.

Ängelholms kommun har låtit göra en utredning för att få en bild av hur kommunens verksamheter och den långsiktiga samhällsplaneringen kan påverkas av skyfall. Skyfallsrapporten redovisar olika scenarier om dagvattensystemet samtidigt skulle bli fullt.

När man beskriver regnhändelser brukar man tala om regn som har olika sannolikhet för att inträffa, så kallade återkomsttider. Regn som sannolikt inträffar en gång på tio år kallas för 10-årsregn och regn som inträffar tio gånger mer sällan kallas för 100-årsregn.

– Skyfall med de långa återkomsttiderna är värst, men som tur är inträffar de mycket sällan. Värt att notera är att det inte finns någon garanti för att ett 10-årsregn inträffar under en 10-årsperiod eller att ett 100-årsregn inträffar under en hundraårsperiod, säger Geraldine Thiere som är hållbarhetsingenjör på Ängelholms kommun.

I rapporten simuleras att regnmängderna faller över hela kommunen samtidigt medan skyfall i regel drabbar mer begränsade områden. Anledningen är att simuleringen ska ge en övergripande förståelse för hur utsatta olika områden är över hela kommunen.

– Skyfall kan orsaka översvämningsproblem överallt där regnmängderna inte kan rinna undan. Risken är inte kopplad till att bo nära kust och vattendrag. Det är snarare terrängens lutning och läge i förhållande till omgivningens höjd, som spelar roll, säger Geraldine.

Rapporten ger en bild av var regnvatten samlas, hur djupt det blir på olika håll och hur vattnet rinner eller till och med forsar undan. Med underlaget kan kommunen till exempel kartlägga vilka utryckningsvägar som kan användas av blåljusfordon vid skyfall eller vilka områden som bör undvikas för nybyggnation. Underlaget kan även tillämpas för att identifiera vilka grönområden och landskap som bör bevaras och utvecklas för sina naturliga egenskaper att lagra stora vattenmängder.

– Tanken är att vi ska sprida informationen vi fått till oss men först behöver vi utveckla rutiner och förhållningssätt för hur vi ska kunna arbeta med det och det kommer även att kräva politiska ställningstaganden. Vi har redan börjat titta på hur underlagen i rapporten kan tillämpas i till exempel detaljplans- och bygglovsärenden och Räddningstjänsten vill förstås också ta del av informationen, säger Geraldine.

Skyfallsrapporten är en del i en statlig satsning för att öka landskapets naturliga förmåga att lagra vatten. Delfinansiering har skett med projektbidrag från lokala naturvårdssatsningen (LONA) som Ängelholms kommun fått beviljad för 2018-2021.

SkyfallsrapportenPDF

Så arbetar Ängelholms kommun med klimatanspassning

Översvämning i Hjärnarp oktober 2017.

Översvämning i Hjärnarp oktober 2017.