Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Företagare ger godkänt till kommunens service

SKL har sedan 2010 gjort sex så kallade öppna jämförelser av hur nöjda företagare är med kommunernas service och effektivitet i myndighetsutövningen. I årets mätning har cirka 130 företag tyckt till om Ängelholms kommun som tappar i mätningen från 72 i Nöjd Kund Index (NKI) till 68.

Det är sjätte gången som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomför en öppen jämförelse inom området företagsklimat. Förra året noterades Ängelholms kommun för sitt bästa resultat i jämförelsen hittills, men har i årets mätning en tillbakagång från 72 till 68 i Nöjd Kund Index (NKI). Framförallt är det frågor som gäller bygglovsärenden där kommunen får sämre resultat.

– Vi har cirka 50-100 fler bygglovsärenden per handläggare och år än våra jämförelsekommuner, vilket påverkar handläggningstiden på våra ärenden. Därför kan man uppleva en lång väntetid. Vi har börjat se över bemanningen på bygglovsenheten och tittar också på vilka digitala lösningar som kan effektivisera handläggningen ytterligare, säger Pernilla Fahlstedt, miljö- och bygglovschef.

Mer glädjande är att resultaten för myndighetsutövning inom livsmedel och serveringstillstånd har förbättrats något. Pernilla Fahlstedt menar också att vi ligger i startgroparna för många goda insatser.

– Vi har fortfarande förbättringspotential, kanske främst inom det digitala där kommunen har en ny webbplats med ett flertal e-tjänster på gång. Dessutom har vi gjort en omstart för kommunens företagsklimatgrupp som ska leda till nya vägar för att förbättra företagsklimatet i kommunen.

Resultatet bygger på en enkät till företagare som haft minst ett myndighetsärende med sin kommun under 2018. I Ängelholm är det cirka 260 företag som har fått enkäten från SKL varav 52 procent har svarat. Utifrån svaren rankas kommunernas service inom myndighetsområdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Sex serviceområden mäts: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Antalet svar i undersökningen uppgick totalt till 31 037, svarsfrekvensen var 57 procent. 184 kommuner och 11 gemensamma förvaltningar/förbund deltog i undersökningen.

Till hösten släpper Svenskt Näringsliv sin årliga ranking av det lokala företagsklimatet i Sverige. I oktober 2018 placerade sig Ängelholms kommun på en topp 25 placering i landet.

Resultat och tabeller från hela undersökningenlänk till annan webbplats