Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Ängelholmspolitiker följer upp beredningsarbetet under fyra år

2015 infördes fem politiska beredningar som arbetat med Ängelholms framtidsfrågor. Nu har politikerna gått igenom samtliga uppdrag under de fyra åren för att se vad som hänt. Resultatet visar att vissa beslutade åtgärder har genomförts, men att det krävs mer för att de långsiktiga målen ska uppfyllas. Uppföljningen presenteras vid kommunfullmäktiges möte den 24 juni.

Den politiska organisationen har förändrats sedan de fem beredningarna infördes 2015. Numera finns två fasta beredningar, men med möjlighet att tillsätta tillfälliga beredningar. De nya beredningarna har nu följt upp de tjugo uppdrag som tidigare beredningar arbetat med under fyra år, 2015-2018. Vad har verkställts? Vad har inte genomförts, och i så fall varför?

Politikerna är överens om att arbetet i de tidigare beredningarna har lett till att det idag finns politiska viljeinriktningar kring flera viktiga utvecklingsområden.

Kommunfullmäktiges beredningar arbetar med strategiska och långsiktiga framtidsfrågor för kommunens utveckling. Som en viktig del i arbetet har beredningarna under de fyra åren genomfört ett stort antal medborgardialoger.

Bland de tjugo beredningsuppdrag som följts upp finns några som lyfts fram som särskilt lyckosamma och som lett till synbara resultat.

– Vision för utveckling av Stortorget är ett är ett sådant uppdrag där det finns en politisk samsyn som nu lägger grunden för arbetet med att göra torget till en levande mötesplats, säger Anne-Marie Lindén, (MP) ordförande i beredning 2.

– Ett annat lyckat beredningsuppdrag är Strategi för framtidens äldreomsorg, som berör ett angeläget område för medborgarna och som lett till verksamheten för äldre har utvecklats på flera områden, säger Cornelis Huisman, (M) ordförande i beredning 1.

Andra beredningsuppdrag som presidierna lyfter fram som goda exempel är Vision för mer fysisk aktivitet i skolan och Strategi för föreningsstöd, där nya riktlinjer för kommunens bidragsgivning till föreningar nu har beslutats.

Politikerna har i rapporten identifierat både ett antal framgångsfaktorer och hinder som påverkar graden av genomförande. Man konstaterar bland annat att det generellt krävs mer resurser och mer uthållighet i genomförandet för att nå långsiktiga effekter för kommunens utveckling.

En av slutsatserna i den genomförda uppföljningen är att det behövs en ökad tydlighet kring mål och syfte med beredningarnas arbete. Dessutom behöver beredningarnas uppdrag i förhållande till den nya nämndsorganisationen klargöras.

Uppföljningen av beredningsuppdragen redovisas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 juni. Sändningen kan följas på webben, engelholm.se och börjar klockan 19.00.

Läs rapporten härlänk till annan webbplats