Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Klartecken för nya VA-ledningar längs Klippanvägen

Nu har samhällsbyggnadsnämnden sagt ja till att gräva ner nya ledningar för avlopp och el längs Klippanvägen. Beslutet innebär att Klippanvägen kommer att byggas om med nya cirkulationsplatser och andra förbättringsarbeten längs vägen. Arbetet planeras att starta i januari 2020 och kommer ha stor inverkan på trafiken mellan E6:an och Polishuset. Förberedelser inför ombyggnaden börjar vecka 43.

Den 22 oktober klubbade samhällsbyggnadsnämnden planen att bygga om Klippanvägen från den stora cirkulationsplatsen vid E6:an till cirkulationsplatsen vid Östergatan. Anledningen till ombyggnaden av Klippanvägen är att en ny ledning för avloppsvatten ska grävas ner från Östergatan till E6:an. Samtidigt passar Öresundskraft på att gräva ner kabelrör för framtida elnät.

– De VA-ledningar vi har idag når snart sin maxkapacitet. Därför måste vi lägga nya ledningar för att kommunen ska kunna växa. Detta är en deletapp i Stora VA-utbyggnaden, som har pågått i ca tio år, säger projektledare Johan Reinholdz på Ängelholms kommun.

Kostnaden för hela projektet beräknas till 64,5 miljoner kronor varav 55 procent finansieras med skattepengar och 45 procent med intäkter från VA-taxan.

Ombyggnaden kommer ske i etapper och planeras starta i januari 2020 och uppskattas pågå till sommaren/hösten 2021. Arbetet kommer ha stor påverkan på trafiken under hela perioden där Klippanvägen ibland kan behöva stängas av helt.

– Vi kommer göra vad vi kan för att hålla minst en fil öppen åt varje håll och endast stänga av helt när det är absolut nödvändigt, säger Johan Reinholdz, projektledare på Ängelholms kommun.

Vecka 43 kommer förberedelserna börja märkas av. Då ska byggbodar ställas upp på Värngatan och i samband med det kommer kommunala parkeringar att stängas av på gatan. I november och december planeras förberedande arbeten med till exempel omkoppling av elkablar.

– Det är viktigt att alla trafikanter visar förståelse för kommande avstängningar i trafiken och följer våra anvisningar för att det ska vara säkert för bilister, gående, cyklister och de som arbetar med själva bygget. Vi får tänka på att trafiken kommer att flyta bättre än idag när det väl är klart. Nu planerar vi för att trafiken ska flyta på så bra som möjligt under ombyggnaden, säger Johan Reinholdz, projektledare på Ängelholms kommun.

Klippanvägen kommer att ha fyra filer mellan E6:an och Kristian II:s väg även efter ombyggnaden.

Klippanvägens ombyggnad:

  • Nya ledningar för avlopp och framtida elförsörjning från den stora cirkulationsplatsen vid E6 till Östergatan
  • Busshållplats söder om Klippanvägen och ny asfalt från Kungsgårdsleden till Lagegatan
  • Ny cirkulationsplats vid Lagegatan
  • Ny belysning från Lagegatan till Kristian II:s väg
  • Ny gång- och cykelbana genom Håvegropen norr om Klippanvägen från Viadukten till Kristian II:s väg
  • Ny cirkulationsplats vid Kristian II:s väg
  • Ombyggnad av gatan med nya gång- och cykelbanor på båda sidor om Klippanvägen, nya planteringar, träd och ny belysning från Kristian II:s väg till Östergatan
  • Nya trafiksäkra övergångsställen vid Nytorgsgatan

Avstängningar publiceras löpande här på vår webbplatslänk till annan webbplats

Projektsida för Klippanvägens ombyggnadlänk till annan webbplats

Karta över ombyggnaden av Klippanvägen