Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Snabba insatser ska korta väntetiderna till särskilt boende för äldre i Ängelholm

Ängelholms kommun tar nu krafttag för att minska väntetiderna för att få en plats på särskilt boende. En rad åtgärder genomförs för att på kort tid kunna minska kötiden för kommunens äldre. Nämnden för omsorg och stöd beslutade på tisdagen att snabbutreda hur en del av kommunens korttidsplatser kan omvandlas till särskilt boendeplatser.

En åldrande befolkning i Ängelholms kommun har gjort att behovet av platser på särskilt boende ökat markant under senare tid. Ängelholm är dessutom en attraktiv boendekommun. Hittills i år har 16 personer från andra kommuner ansökt om särskilt boende och flyttat till kommunen. I dagsläget väntar dessutom cirka 70 personer på någon form av särskilt boende, antingen på vård- eller demensboende.

– Vi står, till följd av en åldrande befolkning, inför stora utmaningar. Människor är i behov av stöd på olika sätt, men när det gäller plats på särskilt boende har vi i dagsläget svårt att möta behoven tillräckligt snabbt. Men nu tar vi krafttag för att minska väntetiden, säger Ingela Sylwander (M), ordförande i Nämnden för omsorg och stöd.

Flera olika åtgärder genomförs för närvarande för att snabbt kunna korta kön till särskilt boende och för att ge bättre förutsättningar i hemmiljön:

  • En del av kommunens korttidsplatser görs om till särskilt boendeplatser. En snabbutredning ska redovisa ett förslag till lösning under november månad.
  • I september beslutades att kommunen köper platser med demensinriktning för nio personer, vilket motsvarar en avdelning på Attendos nya boende i Errarp.
  • Genom att se över kommunens befintliga boenden kan cirka tio nya platser tillskapas under våren 2020.
  • Ett mer individuellt anpassat stöd till anhöriga och närstående. Exempelvis införs avlastning i hemmet nattetid för att möjliggöra sammanhängande sömn för närstående.
  • Sedan våren 2019 finns ett kognitivt resursteam bestående av demenssjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Teamet arbetar kommunövergripande och konsultativt med frågor som rör personer med demenssjukdom och deras anhöriga och kan ge verksamheterna stöd i frågor som rör exempelvis bemötande, hjälpmedel och brukarens närmiljö.

– Vi jobbar intensivt för att hitta bra lösningar snabbt, säger Filippa Kurdve, chef för huvuduppdrag Hälsa. Genom att vi tar ett nytt och samlat grepp kan vi både underlätta, förebygga och minska kön med uppskattningsvis 35 platser.

De flesta av kommunens särskilda boenden är byggda före 1990 och är i behov av renovering och kommer att rustas upp under de närmaste åren. Kommunstyrelsen godkände den 16 oktober en renoveringsplan. Det innebär att ett flertal evakueringsplatser ska upphandlas av privata vårdgivare för att kunna genomföra renoveringarna.