Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Nu kan du tycka till om detaljplanen för Parkskolan

Ett 60-tal nya bostäder och verksamhetslokaler på gamla Parkskolan. Det ska möjliggöras av det förslag till en ny detaljplan som nu ska ut på samråd. Nu har du möjlighet att tycka till om förslaget.

Till grund för detaljplanen är ett förslag från Midroc, ritat av Wingårdhs Arkitektkontor, som vann en markanvisningstävling förra hösten.

Välkommen på samrådsmöte

Tisdagen den 10 december 2019, kl 18:00 på Stadsbiblioteket, Torgrummet.

Midroc och Wingårdhs arkitekter kommer att finnas på plats för att presentera sin vision för Parkskolan. Planenheten kommer att presentera detaljplaneförslaget. Under samrådsmötet finns möjlighet finns att ställa frågor och lämna synpunkter.

Vill du titta på förslaget?

Planhandlingarna finns utställda från den 2 december 2019 till och med den 6 januari 2020 på:

  • Stadshuset, Ängelholm, ordinarie öppettider
  • Stadsbiblioteket i Ängelholm, ordinarie öppettider
  • Kommunens hemsida

Har du synpunkter?

Lämna in dem skriftligen till Planenheten, 262 80 Ängelholm eller

plan@engelholm.se. Synpunkterna ska innehålla namn, adress och fastighetsbeteckning.

Detaljplan och samråd

En detaljplan styr hur mark- och vattenområden får användas inom ett visst område, exempelvis till ändamålen bostäder, handel eller kontor. Det går även att reglera utformning såsom husstorlek, byggnadshöjd och vilket avstånd huset ska ha till fastighetsgräns. När kommunen har tagit fram ett förslag på en detaljplan får sakägare som berörs av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta kallas samråd. Samrådet är till för att samla information i ett tidigt skede av processen.

Planhandlingar:

Plankartalänk till annan webbplats
Planbeskrivninglänk till annan webbplats
Antikvarisk förundersökninglänk till annan webbplats
Trafikutredninglänk till annan webbplats

3D-modell av förslaget

Samskolan 3 i Ängelholms 3D-stadsmodelllänk till annan webbplats

Skiss över hur Parkskolan kan komma att se ut.