Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Avstängningar på Klippanvägen från 7 januari

Det stora arbetet med att gräva ner den nya avloppsledningen längs Klippanvägen ska nu påbörjas. Därför kommer den del av Klippanvägen som sträcker sig från Östergatan till Nytorgsgatan samt cirkulationsplatsen vid Klippanvägen och Östergatan att stängas av från den 7 januari.

Du har kanske märkt av att det pågår vägarbete längs Klippanvägen sedan november. Hittills har det varit förberedande arbeten men nu i januari startar själva arbetet med att gräva ner nya ledningar för avlopp och el, nya cirkulationsplatser och andra förbättringsarbeten. Från den 7 januari kommer cirkulationsplatsen vid Klippanvägen och Östergatan att stängas av samt den del av Klippanvägen som sträcker sig från Östergatan till Nytorgsgatan.

– Det är viktigt att alla trafikanter visar förståelse för kommande avstängningar i trafiken och följer våra anvisningar för att det ska vara säkert för bilister, gående, cyklister och de som arbetar med själva bygget. Vi får tänka på att trafiken kommer att flyta bättre än idag när det väl är klart, säger projektledare Johan Reinholdz på Ängelholms kommun.

Anledningen till att Klippanvägen behöver byggas om är att de befintliga VA-ledningarna snart har nått sin maxkapacitet. För att kommunen ska kunna växa behövs nya ledningar. Detta är en etapp i Stora VA-utbyggnaden, som har pågått i ca tio år. Samtidigt passar Öresundskraft på att gräva ner kabelrör för framtida elnät.

Ombyggnaden av Klippanvägen kommer ske i etapper och uppskattas pågå till sommaren/hösten 2021. Arbetet kommer ha stor påverkan på trafiken under hela perioden där Klippanvägen ibland kan behöva stängas av helt.

– Vi kommer göra vad vi kan för att hålla minst en fil öppen åt varje håll och endast stänga av helt när det är absolut nödvändigt, säger Johan Reinholdz.

Klippanvägen kommer att ha fyra filer mellan E6:an och Kristian II:s väg även efter ombyggnaden.

Klippanvägens ombyggnad:

  • Nya ledningar för avlopp och framtida elförsörjning från den stora cirkulationsplatsen vid E6 till Östergatan
  • Busshållplats söder om Klippanvägen och ny asfalt från Kungsgårdsleden till Lagegatan
  • Ny cirkulationsplats vid Lagegatan
  • Ny belysning från Lagegatan till Kristian II:s väg
  • Ny gång- och cykelbana genom Håvegropen norr om Klippanvägen från Viadukten till Kristian II:s väg
  • Ny cirkulationsplats vid Kristian II:s väg
  • Ombyggnad av gatan med nya gång- och cykelbanor på båda sidor om Klippanvägen, nya planteringar, träd och ny belysning från Kristian II:s väg till Östergatan
  • Nya trafiksäkra övergångsställen vid Nytorgsgatan

Avstängningar publiceras löpande under Driftinformationlänk till annan webbplats

Projektet Klippanvägens ombyggnadlänk till annan webbplats

Röd markering visar avstängning på Klippanvägen som börjar gälla från den 7 januari.

Röd markering visar avstängning på Klippanvägen som börjar gälla från den 7 januari.

Projektkarta över ombyggnaden av Klippanvägen som beräknas pågå till sommaren/hösten 2021.

Projektkarta över ombyggnaden av Klippanvägen som beräknas pågå till sommaren/hösten 2021.