Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Nu är de första Ängelholmsförslagen beslutade

En hundrastgård vid Sibiren, belysning av cykelväg mellan Ängelholm och Strövelstorp och alternativ mat i skolor. De är de första Ängelholmsförslagen som Samhällsbyggnadsnämnden nu har fattat beslut om.

Ängelholmsförslaget är en möjlighet för dig som vill presentera ett förslag om hur vi kan utveckla hela Ängelholms kommun. Om tillräckligt många kommuninvånare röstar på ditt förslag skickas det vidare till politikerna i kommunen. Nu har samhällsbyggnadsnämnden fattat beslut om de tre första inkomna förslagen som uppnått 50 röster eller fler.

Hundrastgård vid BMX-banan vid Sibirien

Förslaget inkom den 7 oktober 2019 och har fått 112 röster.

Förslagsställaren föreslår att kommunen ska anlägga en hundrastgård vid BMX-banan vid Sibirien. Personen vill även att det byggs bänkar och bord för att hundägarna ska kunna fika och umgås med varandra under tiden som hundarna leker av sig. Det bör även finnas drickbart vatten framdraget till en kran och en "gruslåda" där hundar som vill gräva kan göra det utan att förstöra gräsytan. Eventuellt kan några stationära lekhinder anordnas inom området för att stimulera till träning av olika slag.


Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att Ängelholmsförslaget är besvarat med följande motivering:

Med anledning av det stora intresset i kommunen gällande hundhägn/hundrastgårdar kommer kommunen att göra en ordentlig utredning av frågan. Utredningen ska omfatta hela kommunen och visa eventuella lämpliga platser för hundhägn/hundrastgårdar, kostnad samt hur driften kan läggas upp. Det går inte i dagsläget att svara på om och i så fall var det kan bli aktuellt att anlägga hundrastgårdar eller hundhägn inom kommunen. Eftersom utredningen inte kommer att kunna bli klar inom de sex månader som kommunen har på sig att svara på Ängelholmsförslagen väljer Samhällsbyggnadsnämnden att redan nu lämna detta svar.

Belysning utmed cykelvägen mellan Ängelholm och Strövelstorp

Förslaget inkom den 11 oktober 2019 och har fått 59 röster.

Förslagställaren vill att belysning utmed cykelvägen mellan Ängelholm och Strövelstorp ska sättas upp eftersom många utnyttjar denna väg och att den upplevs som otrygg.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att Ängelholmsförslaget är besvarat med följande motivering:

Eftersom kommunen inte är väghållare på den aktuella sträckan kan vi inte sätta upp belysning. Vi anser dock att frågan är viktig och håller med förslagsställaren om att det är önskvärt med belysning på den aktuella sträckan. Huvuduppdrag Samhälle kommer därför att fortsätta dialogen med Trafikverket. Vi kommer även att lyfta frågan i samband med översynen av cykelvägsplanen. Planen ses över årligen och beslutas av Region Skåne. Framtagandet sker i samråd mellan Trafikverket, Skånes kommuner och representanter från näringslivet.

Alternativ mat på skolor

Förslaget inkom den 23 oktober 2019 och har fått 66 röster.

Förslagsställaren föreslår att det alltid ska finnas yoghurt, fil, müsli och smörgåsar med pålägg som alternativ till den ordinarie maten.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå Ängelholmsförslaget med följande motivering:

Enligt skollagen ska näringsriktiga måltider serveras inom grundskolan. Ängelholms kommun erbjuder varje dag två lunchrätter, ett stort utbud av grönsaker, hårt/mjukt bröd samt mjölk och vatten. En av lunchrätterna är vegetarisk och en dag i veckan är båda rätterna vegetariska. Som stöd i arbetet med menyplanering finns kommunens måltidspolicy, livsmedelsverkets råd om bra måltider i skolan samt Nordiska Näringsrekommendationer. Kockar från de olika skolköken är också delaktiga i arbetet och bidrar med kunskap om vilka rätter eleverna uppskattar. Ängelholms kommun uppmuntrar elever till att vara delaktiga i elevråd och matråd för att vara med och påverka vilken mat som serveras. Måltider som består av fil och smörgås passar bäst till frukost eller mellanmål då de ger för lite energi för att serveras till lunch.

Läs mer om Ängelholmsförslaget

Ängelholmförslaget