Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Omfattande förändringsarbete inleds för att åtgärda avslöjade brister i kommunens fastighetsbolag

​Ängelholms kommun drar nu igång ett omfattande förändringsarbete inom de kommunala bolagen Ängelholmshem och Ängelholmslokaler. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade på onsdagen om att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra en utredning och lämna konkreta förslag på förändringar utifrån de rekommendationer som lämnats i den externa granskning som gjorts av bolagen. Utredningen ska presenteras redan i slutet av juni.

– Sedan vi fick kännedom om de allvarliga bristerna i bolagen i slutet av mars, har vi agerat snabbt för att omgående kunna påbörja ett helt nödvändigt förnyelsearbete av våra viktiga bolag, säger Robin Holmberg, kommunstyrelsen ordförande. Det handlar om allt från att skapa bättre styrning och ledning till att återupprätta förtroendet för bolagen bland invånare och samhällets olika aktörer.

Bakgrunden är den omfattande genomlysning som genomförts av konsultföretaget KPMG och som synliggjort en rad brister och även misstankar om oegentligheter:

  • Allvarliga brister i efterlevnaden samt medvetet åsidosättande av Lagen om offentlig upphandling, LoU.
  • Allvarliga brister i kostnadsstyrning och ineffektivt nyttjande av skattemedel.
  • Allvarliga brister i det interna kontrollarbetet och brister i ledning och styrning av verksamheten.
  • Avsaknad av goda relationer med flera externa aktörer på marknaden, vilket försvårar upphandling och genomförande av byggprojekt.
  • Indikationer på bristande psykosocial arbetsmiljö för medarbetare.

KPMG förslår i sin rapport att Ängelholms kommun skyndsamt initierar en kommun-och bolagsövergripande utredning av ägarstruktur, organisation och förvaltning av Ängelholmslokaler/Ängelholmshem. Utredningen bör gå igenom alla möjliga alternativ och innefatta både kommunens och bolagens roller i det slutgiltiga förslaget. Arbetet kommer att påbörjas omgående för att kunna lämna förslag till ett flertal förändringen redan i slutet på juni.

– Vi ser redan ett flertal förändringar som måste genomföras kring exempelvis ägarstruktur och arbetsprocesser, säger Robin Holmberg. Men vi kommer också att noga gå igenom hur vi kan samordna viktiga funktioner mellan kommunen och bolagen. Vi ingår i samma koncern och här kan vi arbeta betydligt mer effektivt än vi gör idag.

Ökad tillsyn

Granskningen har också konstaterat att kommunens tillsyn av de kommunala bolagen behöver förstärkas. Därför fattades också beslut om att AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler ska återrapportera sin verksamhet i samband med kommunstyrelsens ordinarie ekonomiska uppföljningar av den kommunala verksamheten, varannan månad.

Besluten i arbetsutskottet går nu vidare för slutgiltigt beslut i kommunstyrelsen den 6 maj.

fasadskylt ängelholmshem