Ny utredning ska ge vägledning inför framtida beslut om Pyttebron

​Kan Pyttebron flyttas och återanvändas? I det pågående arbetet med att ta fram en detaljplan för Klippanvägens förlängning har en intern utredning nu undersökt olika framtidsscenarier för Pyttebron.

Inom ramen för Ängelholmspaketet och Klippanvägens förlängning pågår just nu planläggningen för en bilväg utmed sträckan där Pyttebron ligger idag. Det innebär att Pyttebron som är en gång- och cykelbro inte går att behålla på befintlig plats. Detta har aktualiserat frågan om hur den befintliga bron ska hanteras. Det är den politiska styrgruppen för trafikutveckling som beställt utredningen för att få ett faktabaserat underlag som stöd inför framtida beslut. I utredningen beskrivs översiktligt möjligheterna till återanvändning av bron.

– Vi har efterfrågat den här rapporten för att vi inser att vi närmar oss tidpunkten när vi måste ta ställning till hur den befintliga Pyttebron ska hanteras för att inte stoppa upp projektet kring Klippanvägens förlängning, säger styrgruppens ordförande Robin Holmberg (M). Det här är en komplex fråga som berör många delar; tekniska hinder och möjligheter, om en flytt av bron är ekonomiskt försvarbar. men också om människors känslor för bron.

Flytta bron via Rönne å

Bron kan antingen hanteras i sin helhet eller plockas ner i delar, vilket ställer olika krav på lösningar.

Om bron ska flyttas hel och intakt, behöver den lyftas. Att lyfta broar är möjligt, men för att vara säker på att Pyttebron klarar ett lyft måste en fördjupad utredning göras.

För att lyfta en bro krävs en större kran. Om bron ska lyftas från vattensidan behövs pråmar och om bron ska transporteras längs Rönne å är detta beroende av att vattendjupet är tillräckligt samt att det är tillräckligt utrymme under de broar som ska passeras för både bro och pråm.

– Vattendjupet kan variera kraftigt i Rönne å beroende på årstid och väderläge, och det är osäkert om det över huvud taget är möjligt att transportera bron längs ån, säger Henrik Bertheden, projektchef i Ängelholms kommun och ansvarig för brorapporten. För att vi ska kunna svara säkert på om det är möjligt, behöver vi studera det här noga tillsammans med företag som är specialiserade på den här typen av transporter, säger Henrik Bertheden.

Flytta bron från land

Att lyfta Pyttebron från landsidan kräver en tillräckligt stor och hård yta där en lyftkran kan stå. Det behövs också tillräckligt utrymme i luften för att hantera brolyftet utan att påverka befintliga fastigheter, byggnader, skyddsvärda träd.

– Att transportera en sådan brokonstruktion med hänsyn till längd och vikt kräver både specialfordon och en väg som tillåter detta. Vår bedömning är att utrymmet och den typ av vägar som krävs inte finns i området kring Pyttebron i dagsläget. Men frågan behöver utredas vidare för att få ett definitivt svar, säger Henrik Bertheden.

Alternativ användning

För att definitivt kunna svara på frågan om bron kan hanteras och användas på annan plats, krävs ytterligare utredningar som undersöker skicket på bron och på möjligheterna att lyfta och transportera den. Om det visar sig att det är möjligt att både lyfta och transportera Pyttebron, skulle den eventuellt kunna återanvändas på annan plats längs Rönne å, enligt rapporten. Om det däremot visar sig omöjligt, skulle ett alternativ vara att använda hela eller delar av bron i ett helt annat sammanhang. Detta är dock inte något som undersökts.

– När vi nu har fått den här översiktliga rapporten kommer vi i den politiska styrgruppen att gå tillbaka till våra partier för att diskutera de olika alternativen. Vi måste ställa oss frågan vad det är värt att bevara bron i relation till bland annat kostnaderna. Vår ambition är att kunna fatta beslut under slutet av sommaren, säger Robin Holmberg.

Utredningen hantering av befintlig broPDF

Pyttebron