Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Bostäder i Havsbaden kan bli möjligt

Kommunstyrelsen i Ängelholm ger positivt besked för att gå vidare med att pröva bostäder på ett område norr om Klitterbyn, i hörnet mellan Sommarvägen och Havsbadsvägen. Men först år 2023 väntas beslut om detaljplanen.

Det är företaget Midroc Properties som ansökt om planbesked av området. Företaget vill utveckla området med villor, radhus och flerbostadshus i två till tre våningar.

- Ängelholm växer och det är eftertraktat att bo i centralorten med närhet till bra förbindelser. I Klitterbyn finns potential att bygga bostäder som passar många, bussen stannar i området och det är bara 1500 meter till stationen, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm.

Med det positiva planbeskedet kommer kommunen nu att påbörja planläggning av området. Under arbetet behöver bland annat översvämningsrisk och dagvattenhantering utredas. Även placering och utseende av de nya bostäderna ska utredas eftersom att stads- och landskapsbild troligen kommer att påverkas.

Från området går det fort att ta sig med cykel till centrala Ängelholm. Idag finns det en gång- och cykelbana på Havsbadsvägens östra sida, behovet av en cykel- och gångbana på den västra sidan ska tas med i planeringen av området.

Området är cirka 20 000 kvadratmeter stort och fastigheterna heter Klitterbyn 1 och Ängelholm 3:1. Detaljplanen väntas kunna antas andra kvartalet år 2023.

Vad händer nu?
Ett första förslag till detaljplan arbetas fram av kommunens tjänstepersoner. Under arbetet med förslaget kan behov av olika utredningar uppstå, till exempel bullerutredning, naturinventeringar eller riskanalyser.

Efter godkännande av Samhällsbyggnadsnämnden skickas detaljplanen ut på samråd till berörda fastighetsägare, Länsstyrelsen, statliga myndigheter och övriga med väsentligt intresse av förslaget. Samrådstiden är inte tidsbestämd men brukar vanligtvis pågå i 2-3 veckor.

Så upprättas en detaljplanlänk till annan webbplats