Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Skydda våra vattentäkter

Mer än hälften av vårt dricksvatten kommer från vattentäkter i vår egen kommun. Om du bor eller har till exempel företagsverksamhet i närheten av en vattentäkt är det särskilt viktigt att följa de bestämmelser som finns för att skydda vattnet från föroreningar. Under året kommer våra miljöinspektörer att besöka verksamheter och privatpersoner i Brandsvigs vattenskyddsområde för att se att föreskrifterna följs.

I Ängelholms kommun finns olika områden där det finns vattentäkter som vi får dricksvatten ifrån. Det största området är Brandsvig som står för hälften av vårt vatten. För att skydda dricksvattnet har vattenskyddsområden utformats vid vattentäkterna.

Om du bor eller har till exempel företagsverksamhet eller annan verksamhet i ett vattenskyddsområde är det särskilt viktigt att följa de bestämmelser, så kallade vattenskyddsföreskrifter, som finns för att skydda vattnet från föroreningar. Om du som privatperson planerar till exempel att installera jord- eller bergvärme, enskilt avlopp eller ska skaffa en oljecistern krävs tillstånd från kommunen. Har du företagsverksamhet kan det till exempel finnas begränsningar för att få schakta, förvara eller använda bekämpningsmedel, petroleumprodukter och andra kemikalier.

Under året kommer miljöinspektörer från kommunen att göra anmälda och oanmälda besök hos främst verksamheter i Brandsvigs vattenskyddsområde men även hos privatpersoner. Exempel på vad inspektörerna kommer att titta på är hantering av avfall, dagvatten, fordon, gödsel, bekämpningsmedel, cisterner och övriga kemikalier.

– Det är inte bara i Ängelholm vi gör detta, det är en gemensam insats som görs över hela Skåne tillsammans med andra kommuner och miljöförbund för att skydda vår viktigaste naturtillgång och vårt viktigaste livsmedel, säger Rose-Marie Stigsdotter, tf miljöchef i Ängelholms kommun.

Vattenskyddsföreskrifterna ser olika ut för olika skyddsområden. Hur de utformas beror på om det är en ytvattentäkt, det vill säga en sjö eller ett vattendrag, eller om det är en grundvattentäkt som ska skyddas. De lokala förutsättningarna kan också vara olika. Det är viktigt att komma ihåg att de ämnen som hamnar på marken eller i vattnet kan finnas kvar och förorena dricksvattnet även om de inte längre syns.

Ett vattenskyddsområde är indelat i en eller flera zoner. Vilka bestämmelser som gäller för varje zon skiljer sig oftast beroende på hur stor risken är för att föroreningar ska nå och förorena dricksvattnet. För att ta reda på exakt vad som gäller i en zon kontakta miljöenheten.

Kontakta alltid miljöenheten

 • Om du har eller ska skaffa en oljecistern. Inom vattenskyddsområde gäller särskilda krav på skyddsåtgärder och intervaller för besiktning. Vid skrotning av cistern ska det alltid anmälas till kommunen.
 • Om du planerar att inrätta jord- eller bergvärme.
 • Innan du anlägger eller ändrar ett enskilt avlopp.
 • Om du är osäker på vad som gäller.

Kontakta miljöenheten

Ring alltid 112 vid olycka inom vattenskyddsområde

De larmar vidare till Räddningstjänsten och vattenverket.

Att tänka på om du bor i ett vattenskyddsområde

Dessa punkter är viktiga att tänka på generellt för att skydda vattnet från föroreningar. För att ta reda på exakt vad du får göra i ett område kontakta kundtjänst.

 • Använd inte giftiga ämnen såsom kemiska bekämpningsmedel i din trädgård eller på grusgångar och andra hårdgjorda ytor.
  Gifter förorenar vattentäkten.
 • Byt inte olja på bilen hemma.
  Utsläpp av olja till vattentäkt förorenar och vattnet blir otjänligt. Det är mycket dyrt att rena både mark och vatten.
 • Tvätta inte bilen på gatan, uppfarten eller gräsmattan. Tvätta istället bilen i en gör-det-själv-hall.
  Rengöringsmedel, smuts och olja från bilar förorenar mark och vatten.
 • Lagra inte kemikalier, oljeprodukter, handelsgödsel, träskyddsbehandlat virke med mera. Om det behöver lagras ska det endast vara i mindre mängder, och då på tätt underlag och helst under tak.
  Om ett läckage uppstår medför det förorening och vattentäkten kan förstöras.
 • Använd inte salt för halkbekämpning på uppfart eller vägar.
  Saltet kan transporteras till grund- eller ytvatten. Saltet fräter också sönder vattenledningarna.

Att tänka på om du har företagsverksamhet eller liknande i ett vattenskyddsområde

Dessa punkter är viktiga att tänka på generellt för att skydda vattnet från föroreningar. För att ta reda på exakt vad du får göra i ett område kontakta kundtjänst.

 • Upplag av timmer, bark och flis kan vara förbjudet eller tillståndspliktigt.
  Lakvatten från upplag av timmer, bark och flis innehåller kemiska ämnen som försämrar dricksvattenkvaliteten och vattnet kan bli odrickbart.
 • Grustäkter kan vara förbjudet eller tillståndspliktigt.
  Om avståndet till grundvattenytan minskar finns det risk för föroreningar eller störd dricksvattenproduktion.
 • Gödsling kan vara förbjudet eller tillståndspliktigt.
  Det finns risk för förhöjda kvävehalter i grund- och ytvattnet samt risk för smittspridning.
 • Bekämpningsmedel får inte användas utan ett tillstånd från miljökontoret.
  För höga halter av bekämpningsmedel i vattnet gör det otjänligt/odrickbart.
 • Schaktning av jordmassor och dikningar kräver tillstånd och hantering av smörjoljor, hydrauloljor och uppställning av maskiner regleras i tillståndet. Vattnet kan förorenas av oljor och drivmedel som finns i maskiner som används vid schaktning.
 • Jord- och bergvärmeanläggningar kräver i allmänhet alltid tillstånd innan de får anläggas.
  Det finns risk för föroreningar och ändring av vattenflödet i samband med anläggandet.

Kontakta kundtjänst

Vattenskyddsområden i Ängelholms kommun

Spill, läckage eller annan händelse som kan orsaka skada på grund- eller ytvattnet ska snarast anmälas till räddningstjänsten och till kommunen.

Skylt i vattenskyddsområde
Karta över vattenskyddsområden i Ängelholms kommun. I Ängelholms kommun finns olika områden där det finns vattentäkter som vi får dricksvatten ifrån. Det största området är Brandsvig som står för hälften av vårt vatten.

I Ängelholms kommun finns olika områden där det finns vattentäkter som vi får dricksvatten ifrån. Det största området är Brandsvig som står för hälften av vårt dricksvatten.