Kommunfullmäktige klubbade igenom avsiktsförklaring om trafiken

Under måndagskvällen beslutade kommunfullmäktige att godkänna en avsiktsförklaring om trafikfrågor i Ängelholm. Beslutet innebär bland annat att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för en helhetslösning benämnd Ängelholmspaketet.

En utbyggnad av Klippanvägen, utveckling av stadsparken, utveckling av cykeltrafiken, växthustomten som grönområde och utveckling av å-rummet på sträckan från Nybron – Pyttebron. Det är de fokusområden som ingår i avsiktsförklaringen.

Det var efter politiska samtal som sju av kommunfullmäktiges nio partier tecknade en gemensam avsiktsförklaring om trafikfrågan i Ängelholm. Avsiktsförklaringen presentera en vision för bland annat stadskärnan, infrastrukturen och trafikförsörjningen, samt vilka steg som behöver tas för att uppnå visionen.

Beslutet gick klubbades igenom efter votering, där 38 röstade för och 13 röstade emot.

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna avsiktsförklaringen daterad den 16 augusti 2019,

att uppdra åt kommunstyrelsen utarbeta en handlingsplan för en helhetslösning benämnd ”Ängelholmspaketet”,

att uppdra åt kommunstyrelsen att fördela nödvändiga uppdrag för uppnå följande fokusområden

  • Utbyggnad av Klippanvägens förlängning inleds.
  • Utveckling av stadsparken med Skolgatan, Kamengatan och norra Storgatan.
  • Utveckling av cykeltrafiken – cykelvägar ska byggas och GC-broar ska projekteras.
  • Utveckling av Växthustomten och närliggande områden som grönområden.
  • Utveckling av å-rummet på sträckan från Nybron – Pyttebron – Reningsverket.

att bilda en politisk styrgrupp för Trafikutveckling, bestående av en ledamot från respektive parti med mandat i kommunfullmäktige.

att till sammankallande i styrgruppen utse kommunstyrelsens ordförande.

bild från talarstolen på kommunfullmäktige