Uppdrag kopplade till Ängelholmspaketet klubbades av kommunstyrelsen

Under onsdagen beslutade kommunstyrelsen om en handlingsplan och nya uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden kopplat till Ängelholmspaketet som handlar om trafikfrågor i Ängelholms innerstad.

Det var den 30 september som kommunfullmäktige en avsiktsförklaring om trafikfrågor i Ängelholm. Då fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för en helhetslösning kallad Ängelholmspaketet. Kommunstyrelsen fick även i uppdrag att fördela nödvändiga uppdrag för att uppnå ett antal fokusområden.

Utbyggnad av Klippanvägens förlängning

För att Klippanvägens förlängning över Rönne å ska kunna genomföras ska en ny detaljplan tas fram. Kommunstyrelsen meddelade positivt planbesked för området och att ge i uppdrag åt Samhällsbyggnadsnämnden att pröva planläggning av området, Detaljplanen förväntas antas kvartal 2 år 2021.

Utveckling av stadsparken med Skolgatan, Kamengatan och norra Storgatan.

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag på en framtida gestaltning av Stadsparken. Nämnden ska arbeta med medborgardialog för att inhämta förslag och idéer från berörda fastighetsägare, verksamhetsutövare och medborgare.

Utveckling av cykeltrafiken – cykelvägar ska byggas och gång- och cykelbroar ska projekteras.

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda och lämna förslag på utbyggnader, kompletteringar och förbättringsåtgärder av cykelnätet som kan genomföras år 2020, 2021 och 2022.

Samhällsbyggnadsnämnden får också i uppdrag att ge förslag på lokalisering av en gång- och cykelbro över Rönne å på sträckan Hembygdsparken-Haradal samt påbörja projektering.

Utveckling av Växthustomten och närliggande områden som grönområden.

Ärendet om Växthustomten har vilat sen 2016 då en medborgardialog genomfördes i väntan på nya beslut. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att väcka ärendet på nytt för att inventera de förslag som finns och fatta beslut om de åtgärder på Växthustomten som nämnden anser är lämpliga.

Utveckling av å-rummet på sträckan från Nybron – Pyttebron – Reningsverket.

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att, i samverkan med Nämnden för kultur, idrott och fritid och Miljö- och tillståndsnämnden, utreda och lämna förslag på åtgärder som utvecklar och tillgängliggör å-rummet på sträckan Nybron – Pyttebron –Reningsverket.

Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra åt kommundirektören att presentera en handlingsplan för en helhetslösning benämnd ”Ängelholmspaketet”,

att uppdra åt kommunikationschefen att ta fram en kommunikationsplan för hur Ängelholmspaketet ska kommuniceras till medborgarna dels i ett tidigt skede och långsiktigt under processens gång.

att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden

att ta fram ett förslag på en framtida gestaltning av Stadsparken. Nämnden ska arbeta med medborgardialog för att inhämta förslag och idéer från berörda fastighetsägare, verksamhetsutövare och medborgare.

att utreda och lämna förslag på utbyggnader, kompletteringar och förbättringsåtgärder av cykelnätet som kan genomföras år 2020, 2021 och 2022.

att ge förslag på lokalisering av en gång- och cykelbro över Rönne å på sträckan Hembygdsparken-Haradal samt påbörja projektering.

att inventera de förslag som finns om en park på Växthustomten och fatta beslut om de åtgärder som nämnden anser är lämpliga.

att, i samverkan med Nämnden för kultur, idrott och fritid och Miljö- och tillståndsnämnden, utreda och lämna förslag på åtgärder som utvecklar och tillgängliggör å-rummet på sträckan Nybron – Pyttebron – Reningsverket.

Kommunstyrelsen beslutar även att:

att meddela positivt planbesked för Ängelholm 3:28

att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att pröva planläggning av området,

samt

att barnkonventionen och barnperspektivet ska beaktas och dokumenteras i planarbetet.

iPad på kommunstyrelsen