Dags för arbetet med Vision 2035

Föreställ dig Ängelholm 2035. Vad vill du att Ängelholm ska vara då? Nu börjar arbetet med en ny vision för Ängelholm. Arbetet ska präglas av ett brett engagemang från både kommunens medarbetare, invånare, företag och föreningsliv. Kort sagt: Det är tillsammans vi formar framtidens Ängelholm.

Ängelholms nuvarande vision löper ut i slutet av 2020. Nu är det hög tid att dra igång arbetet med en ny vision. Kommunstyrelsen beslutat att visionsprocessen ska genomföras med så stort deltagande som möjligt från medborgarna, näringslivet och föreningslivet.

En ny vision ska beskriva en önskad framtid i Ängelholm. Fokus ska ligga på Ängelholms bästa och den nya visionen ska ha ett tydligt framtidsperspektiv 2035. Den nya visionen ska kunna använ­das av alla aktörer i Ängelholm; kommunen, invånare, föreningsliv och näringsliv. Processen för att ta fram den nya visionen ska präglas av en bred samverkan även inom kommunen och inkludera både medarbetare och förtroendevalda.

Externa konsulter har upphandlats för att vi ska få stöd genom hela processen. Det är företaget StartPoint Advisory som ska vara processledare. En organisation har satts samman för visionsarbetet. Den består av en politisk styrgrupp, en tjänstepersonsstyrgrupp och en projektgrupp. I projektgruppen kommer det att finnas representanter från huvuduppdragen och servicestöd. Projektsamordnare är Lena Åström, chefstrateg i kommundirektörens stab.

Visionsarbetet bygger på en grundsyn att själva processen är lika viktig som slutresultatet. Arbetet består av fyra delar, varav den 1 genomfördes i våras:

  1. Våren 2019: Uppföljning och insamling goda exempel.
  2. Hösten 2019, november-december. Omvärldsanalys, för att identifiera övergripande trender som påverkar och kan innebära nya möjligheter för Ängelholm. Ett omvärldsdokument kommer att tas fram som ger en god grund för dialog både internt i kommunen och externt i samhället.
  3. Våren 2020, februari-april. Framtidsbilder. Dialogmöten med tjänstepersoner, politiker, allmänheten, föreningar, näringsliv, elever med mera, som utgår från frågan: Vad ska vara utmärkande för Ängelholm i framtiden?
  4. Våren 2020, mars-juni. Vision. Förslag till ny vision formuleras genom workshops och förankring med olika referensgrupper.

Planen är att den nya visionen beslutas slutgiltigt av kommunfullmäktige vid sammanträdet i 2020.