Omvärldsanalys: Framtidstrenderna som engagerar ängelholmarna

​Hållbarhet, ökade förväntningar på samhället och konkurrens om kompetens är trender som ängelholmarna känner stort engagemang för. Det visar en omvärldsanalys som tagits fram efter att kommunen träffade invånare, föreningar och näringsliv angående Vision 2035 i december. Visionen ska bli en gemensam utgångspunkt för var hela Ängelholm ska vara om femton år.

Som en del i kommunens visionsarbete bjöd Ängelholms kommun in till två öppna temaföreläsningar med tillhörande workshops på temat framtidstrender. Cirka 200 deltagare bidrog med sina tankar och idéer om framtida möjligheter och utmaningar för Ängelholm.

Nu är resultatet från träffarna sammanställt i en omvärldsanalys som beskriver Ängelholms framtida möjligheter och utmaningar. Den kommer användas i det fortsatta arbetet med Vision 2035.

– Visionen ska guida kommunens utveckling fram mot 2035 och gälla för alla i Ängelholm. Omvärldsanalysen tas fram för att Ängelholm kommer att påverkas av den globala, regionala och lokala utvecklingen samt de möjligheter och utmaningar dessa medför, säger Lena Åström som är projektsamordnare för Vision 2035.

Diskussionen under temaföreläsningarna som ligger till grund för rapporten fördes kring tolv globala megatrender:

 • Globalisering,
 • individualisering,
 • klimatförändringar,
 • demografiska förändringar,
 • digitalisering,
 • fler äldre,
 • ökade förväntningar,
 • hållbara samhällen,
 • AI och big Data,
 • konkurrens om kompetens
 • och arbetsmarknad i förändring.

Resultatet av omvärldsanalysen visar att Ängelholmarna känner störst engagemang för är hållbarhet, konkurrens om kompetens och ökade förväntningar. På temat hållbarhet identifierade de medverkande möjligheter i att attrahera unga och barnfamiljer att bosätta sig Ängelholm genom att etablera ett tydligare hållbarhetsperspektiv. De såg även en möjlig ökad efterfrågan på lokala gröna näringar. Därutöver ansåg de medverkande att den kommunala förvaltningen har ett stort ansvar att fungera som föredöme i hållbarhetsfrågan.

– Det är positivt att Ängelholmarna bryr sig mycket om hållbarhet och att de ser möjligheter att dra nytta av denna trend genom satsningar på det lokala, säger Lena Åström.

De som valde att fokusera på konkurrens om kompetens såg en utmaning i att förändra bilden av Ängelholm som en slumrande stad. Deltagarna framförde att Ängelholms kvaliteter i form av exempelvis föreningsliv, närheten till naturen och företagsetablering ökar möjligheten i att attrahera nya invånare till kommunen.

De medverkande som valde att fokusera på temat ökade förväntningar såg en utmaning för kommunen att lyckas balansera kraven på snabbare processer tillsammans med krav på ökad kontroll. Digitalisering sågs som en stor möjlighet för att åstadkomma en bättre tillgänglighet.

Inom kort kommer Ängelholms kommun bjuda in till dialogmöten på Catena Arena om framtidsbilden. Där kommer omvärldsanalysen användas som underlag för att ta fram den nya visionen.

Omvärldsanalysen i sin helhetPDF

Vision2035länk till annan webbplats