Växthustomten under förvandling

Grillplats, två utsiktsplatser och en gångstig längs ån blir snart verklighet när det gamla växthusområdet börjar förvandlas till ett tillgängligt grönområde för ängelholmarna.

Ännu ser det inte mycket ut för världen på växthustomten i Ängelholm. Där kommunens växthusbyggnader stod tidigare finns nu några högar med grus och nedhuggna träd. Men sedan en vecka tillbaka råder det aktivitet på tomten. Kommunen har gjort förberedande markarbeten och området är på väg att tillgängliggöras för allmänheten. I slutet av april kommer ängelholmarna både kunna grilla och promenera utmed ån mellan Pyttebron och båtklubben. Arbetet är ett första steg i utvecklingen av området som görs inom ramen för Ängelholmspaketet.

– Längs ån har det tidigare funnits en inofficiell gångstig där folk har rastat sina hundar. Men nu anlägger vi en riktig gångstig med grusad yta, likt Nybroleden. Det rensas även bland buskage för bättre utsikt mot Rönne å, säger Henrik Bertheden, enhetschef för projektenheten.

Förutom en gångstig anläggs även en grillplats och två utsiktsplatser med utsikt mot ån. Platsen där växthusen tidigare stod jämnas och blir till en stor grusad yta. Fler åtgärder planeras med tiden, men till en början är det tänkt att det ska finnas en bänk och en blomsterurna av något slag.

Parkingenjör Annica Jörgensen har varit med och utformat bland annat gångstigen och grillplatsen. Hon berättar om ambitionen att bevara skogskaraktären i området.

– Det är en fantastisk plats med mycket djurliv i både vattnet och bland träden och därför vill vi göra så liten åverkan på naturen som möjligt. Vi tar fram träd och liggande stockar som är värda att bevara och bortsett från en del slyröjning ska vegetationen inte påverkas alltför mycket, säger hon.

Det här händer framöver

Efter ett par medborgardialoger år 2016 togs en idéskiss för växthustomten fram. Målet är att hela området på sikt ska bli en fin och lättillgänglig park med olika rum för bland annat odling, aktiviteter och café. Till hösten kommer beslut att fattas om de fortsatta planerna för hur växthustomten ska utformas.

Arbetet i praktiken

På kartan kan du se i detalj vilka förbättringsinsatser som pågår på växthustomten just nu.

Illustrerad karta över växthustomten.
  1. Tidigare tujahäckar tas bort.
  2. Marken där växthusbyggnaderna tidigare stod blir gruslagd. Planer för vad mer som ska finnas här pågår, men till en början kommer det finnas en bänk och blommor.
  3. En gångstig anläggs utmed ån från Pyttebron till båtklubben. Ytan blir grusad likt Nybroleden.
  4. Två utsiktsplatser tas fram, varav en finns i anslutning till grillplatsen. Buskage och sly röjs försiktigt undan för bättre utsikt mot ån.
  5. En fast grillplats anläggs i anslutning till gångstigen längs ån.
Växthustomten syns från Pyttebron.

Växthustomten sedd från Pyttebron.

Marken där växthusbyggnaderna tidigare stod blir gruslagd.

Marken där växthusbyggnaderna tidigare stod ska jämnas och grusas.

Gångstig som leder mot ån.

Gångstig som leder ner mot ån.

Gångstig längs ån mellan båtklubben och Pyttebron.

Gångstigen längs ån mellan båtklubben och Pyttebron kommer följa den tidigare naturligt upptrampade stigen.

Gångstig mellan Pyttebron och båtklubben vid växtshustomten.

Förutom en del slyröjning och hantering av riskträd är ambitionen att bevara skogskaraktären i området.