Slutrapport: Så säkras det politiska uppdraget vid höjd beredskap

Vad krävs för att klara det politiska uppdraget vid höjd beredskap? Det har presidiet i en av kommunfullmäktiges beredningar undersökt, kartlagt och nu lämnat en slutrapport om. Slutsatserna i rapporten visar på att kunskap hos förtroendevalda, en tydlig och hållbar politisk ledning, förarbete samt övning är viktiga delar på både kort och lång sikt för att säkerställa en funktionell politisk organisation.

Sedan 2015 finns det kommunfullmäktigeberedningar som arbetar med strategiska och långsiktiga framtidsfrågor för kommunens utveckling. I september 2019 fick presidiet i kommunfullmäktiges beredning 1 uppdraget att ta fram vad som krävs för att klara det politiska uppdraget vid höjd beredskap. Slutrapporten ska utgöra ett underlag för kommande utvecklingsarbete kring den politiska organisationen så väl som funktion vid höjd beredskap alternativt vid krigsläge.

Att utreda vad det politiska uppdraget vid höjd beredskap innebär är ett krav som regeringen ställer på samtliga svenska kommuner. I regeringsuppdraget ingår att visa hur samhället skall ställa om från fredstids organisation till krigsorganisation.

I slutrapporten står det skrivit att för att få en funktionell politisk organisation vid höjd beredskap ska den kunna leda, styra, fatta beslut samt ta ansvar. Viktigt är då, enligt rapporten, kunskap hos förtroendevalda, en tydlig och hållbar politisk ledning, förarbete samt övning. Detta på både kort och lång sikt för att säkerställa en funktionell politisk organisation.

– Det har varit ett spännande uppdrag och genom beredningens slutrapport har Ängelholms kommun kommit långt i frågan, vilket har märkts av vid samtal med andra regionala och kommunala aktörer. Rapporten kan mycket väl användas i ett bredare sammanhang och kan leda till att fler kommuner uppfyller de lagliga krav som ställs, säger Cornelis Huisman (M), ordförande för beredning 1.

Slutrapport kartläggning av det politiska uppdraget vid höjd beredskap PDF

*Det finns två fasta beredningar och varje fullständig beredning har 13 ledamöter som utses av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har också möjlighet att vid behov tillsätta tillfälliga beredningar. Ordförandena i beredningar väljs för hela mandatperioden. Mandattiden för ledamot i beredningar bestäms efter uppdragets längd.