Gräsmattor blir till blommande ängar

Ökad biologisk mångfald och effektivisering av den kommunala skötseln - nu påbörjas ett försök att omvandla ett par av kommunens kortklippta gräsmattor till ängar. Parkingenjör Annica Jörgensen hoppas ängarna ska ge både nytta och blomsterprakt.

Ängar är sällsynta i det moderna landskapet och Ängelholm är inget undantag. Men nu arbetar Ängelholms kommun med att skapa fler ängsliknande miljöer. I ett första steg har ett par gräsytor på Södra utmarken och Ängavången valts ut som försöksområden. Redan till sommaren kommer det att blomma där enligt parkingenjör Annica Jörgensen.

– Vi påbörjar arbetet i en liten skala inom ramen för en utredning, med målet att göra det riktigt bra på dessa platser. Planen är att med tiden lägga om skötseln från kortklippta gräsmattor till högväxta ängar på fler ställen, säger hon.

Parkingenjör Annica Jörgensen står vid den uppluckrade jorden på Södra utmarken.

Parkingenjör Annica Jörgensen har utrett och planerat lämpliga försöksområden där ängar kan anläggas.

Idén om att anlägga ängar har diskuterats tidigare inom kommunen och det är också något som en del ängelholmare haft önskemål om. Annica Jörgensen berättar att hon precis innan midsommar förra sommaren blev kontaktad av flera invånare när ett gräsområde på Lövängen i Skälderviken blivit nedklippt.

– Många undrade varför vi inte bara kunde låta det vara ängsmark någonstans. En del gillade att det blommade vackert och andra var medvetna om ängars positiva effekter för den biologiska mångfalden, säger hon.

Förra sommarens gensvar från allmänheten motiverade Annica Jörgensen att med ökad intensitet undersöka möjligheterna till fler ytor med ängsvegetation. Inom budgeten för hösten år 2019 fick hon dessutom ett uppdrag från kommunstyrelsen att börja utreda möjliga platser som kan ersätta klippta gräsmattor. Detta med syftet att öka den biologiska mångfalden och effektivisera den kommunala skötseln.

Biologiska och ekonomiska fördelar

Att omvandla kortklippta gräsytor till ängar gynnar den biologiska mångfalden. Till skillnad från gräsmattor hinner ängar blomma och på så vis blir det möjligt för fler arter att livnära sig.

– Eftersom många växter och djur är hotade tar vi chansen att göra något som kan bidra till en positiv förändring. Genom att anlägga blomsterängar med vilda växter kan vi göra en viktig räddningsinsats för bin och andra pollinatörer, säger Annica Jörgensen.

Gräsmattor är dyra att sköta och det krävs många arbetstimmar för att hålla dem klippta.

– På sikt är det möjlighet att spara både pengar och miljö genom att minska gräsklippningen. Ängarna skapas efter platsens förutsättningar, vilket innebär att det ibland kostar att anlägga dem. På vissa platser kan vi bara låta gräset och de örter som finns växa, medan andra platser kräver en anläggningsinsats för att det ska bli bra, säger Annica Jörgensen.

Försöksområden på Södra utmarken och Ängavången

På Södra utmarken anläggs en äng som består av ängsörter som trivs i torr och näringsfattig jord. I närheten av Ängelholms skateboardpark på Ängavången planeras en våtäng, eftersom där finns ett par blöta och i nuläget svårskötta gräsytor som lämpar sig för det.

Några frågor återstår att lösa, bland annat om vad som ska göras med höet efter slåttringen på sensommaren.

– Nu till en början blir det inte alls mycket hö, men med tiden kanske vi kommer upp i ett antal hektar äng och då blir det lite större volymer att ta hand om. Det bästa och mest ekonomiska vore om vi genom egen kompostering kan omvandla höet till jord och jordförbättring som kan användas i kommunala planteringar. På så vis får vi in ännu en hållbarhetsvinst, säger Annica Jörgensen.

Gräsmatta på Södra utmarken som ska bli äng.

På Södra utmarken, vid två gräsytor mittemot varandra, anläggs en äng av ängsörter som trivs i torr och näringsfattig jord. En yta på cirka 1,5 meter närmast gångvägen kommer att vara lågklippt.

Gräsmatta på Ängavången som ska bli en våtäng.

På Ängavången planeras en våtäng, eftersom där finns ett par blöta och i nuläget svårskötta gräsytor som lämpar sig för det.

Gräsmatta på Ängavången med luckrad jordyta.

Grässvålen tas bort och sedan luckras jordytan. Därefter sätts pluggplantor på plats.

Det här händer framöver

Till hösten kommer beslut att fattas om de fortsatta planerna att skapa fler ängar. Länsstyrelsen har beviljat LONA-bidrag som kommer att finansiera en del av projektet.

Rosa små blommor i gräs.

Redan i sommar kommer det att blomma på de nyanlagda ängarna.