Nu planeras förlängningen av Klippanvägen

Just nu pågår arbetet med att ta fram en detaljplan för Klippanvägens förlängning.
– Vi utgår från nya förutsättningar, som till exempel stationsområdet och bostadsområdet Parallelltrapetsen vid Havsbaden, säger planarkitekt Edvin Hansson.
Projektet är en viktig del i Ängelholmspaketet för att förbättra trafiksituationen i centrala Ängelholm.

Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga en ny väg från Klippanvägen vid Östergatan, via Pyttebron och vidare mot Havsbadsvägen där den ska ansluta till den nya planerade Järnvägsgatan. Vägen är planerad för bilar med en separat gång- och cykelväg.

Klippanvägens förlängning är en del av det pågående arbetet med Ängelholmspaketet, som går ut på att skapa en långsiktig trafiklösning i centrala Ängelholm. År 2014 antog kommunstyrelsen en detaljplan för samma vägsträckning, men den upphävdes senare av Länsstyrelsen på grund av formaliafel.

–Hela detaljplaneprocessen görs om och vi prövar alla frågor på nytt. Vi utgår också från nya förutsättningar, som till exempel stationsområdet och bostadsområdet Parallelltrapetsen vid Havsbaden, säger planarkitekt Edvin Hansson.

Vill du veta när saker händer?

Anmäl dig till nyhetsbrevet om Ängelholmspaketet.

Kartbild med makering över Klippanvägens förlängning.

Kartbilden är en visualisering av var Klippanvägens förlängning skulle kunna sträcka sig. Vägens exakta utformning är ännu inte beslutad utan kartans syfte är att ge en uppfattning av området.

Utredningsarbete pågår

Arbetet med detaljplaneringen startade i december 2019 och just nu genomförs flera olika utredningar: trafikutredning, bullerutredning och miljöutredning. Även hanteringen av dagvatten ses över.

– Vi undersöker kommande trafikflöden och studerar hur omkringliggande vägar påverkas av den tänkta vägsträckningen. I samband med detta utreder vi bullernivåerna vid de omkringliggande bostäderna och ser över på vilket sätt buller kan minskas för dem som bor i närheten. Därefter kan vi göra en bedömning av hur naturmiljön och människors hälsa påverkas av förslaget, säger Edvin Hansson.

– Under utredningsfasen ritar vi också ett förslag på hur bred vägen bör vara. Vidare kartlägger vi vilka områden vi behöver jobba mer med för att få en bild av vilka utmaningar vi står inför.

Efter hand som utredningarna blir klara ligger ansvaret hos kommunens planarkitekter att göra en sammanfattning och ta fram ett förslag på hur Klippanvägens förlängning ska se ut och genomföras.

Samråd med möjlighet att påverka

Det färdiga förslaget går sedan vidare till samhällsbyggnadsnämnden som beslutar om att samråd ska hållas.

– Vår förhoppning är att detaljplanen kan gå ut på samråd i början av hösten 2020. Då är alla välkomna att bidra med sina tankar och synpunkter på förslaget, säger Edvin Hansson.

När synpunkterna är insamlade bearbetas detaljplanen utifrån dem. Därefter går den ut på granskning och då har allmänheten återigen möjligheten att lämna synpunkter. Detaljplaneförslaget ska sedan godkännas av kommunstyrelsen innan det antas i kommunfullmäktige. Den slutgiltiga detaljplanen för Klippanvägens förlängning beräknas bli antagen under våren 2021 och först därefter kan planen förverkligas.

Vad en detaljplan är och hur den blir till

En detaljplan beskriver hur mark- och vattenområden får bebyggas och användas inom ett visst område. Att ta fram en detaljplan kan ta ett halvår eller flera år beroende på hur omfattande den är. Här kan du läsa om hur det går till.

Öppen och demokratisk process

Detaljplaneprocessen regleras av plan- och bygglagen. För att kommunens beslut ska vara giltiga måste alla steg i processen ske på rätt sätt. Planeringsarbetet ska vara demokratiskt och drivas med stor öppenhet så att alla kan ta del av planeringen och få möjlighet att tycka till.

Flera sätt att ta fram en detaljplan

Det finns flera olika sätt för kommunen att ta fram en detaljplan. De vanligaste är standardförfarande respektive ett så kallat utökat förfarande.

Detaljplanen för Klippanvägens förlängning tas fram genom utökat förfarande. Det används bland annat när det finns ett stort intresse hos allmänheten för planförslaget eller om det antas medföra en betydande miljöpåverkan. Utökat förfarande innebär att finns det fler möjligheter för alla att ta del av och lämna synpunkter på förslaget.

Utökat förfarande - steg för steg

Stegen i ett utökat förfarande - kungörelse, samråd, samrådsredogörelse, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande, antagande, överklagande och laga kraft.

Kungörelse
Vid ett utökat förfarande ska kommunen informera om samrådet genom en kungörelse i tidningen och på webbplatsen. Kungörelse betyder meddelande till allmänheten och ska bland annat innehålla information om var planförslaget finns tillgängligt och hur lång samrådstiden är.

Samråd
Under samrådet samlas information, önskemål och synpunkter om planförslaget in. Kommunen samråder dessutom med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs av förslaget.

Samrådsredogörelse
Kommunen redovisar, bemöter och kommenterar synpunkter som kommit in i en samrådsredogörelse.

Underrättelse och granskning

När planförslaget uppdaterats efter inkomna synpunkter ställs det ut för granskning. Inför granskningen meddelar kommunen alla berörda parter om var och när utställningen sker via exempelvis kommunens webbplats. Under granskningen finns det återigen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Granskningsutlåtande

Inkomna synpunkter sammanställs i ett granskningsutlåtande som även innehåller kommunens förslag på synpunkterna. Utlåtandet finns på kommunens webbplats, den fysiska anslagstavlan i stadshuset, på stadsbiblioteket och den digitala anslagstavlan.

Antagande

Detaljplaneförslaget godkänns vanligtvis av kommunstyrelsen innan det antas i kommunfullmäktige.

Laga kraft

Om detaljplanen inte överklagas efter att den antagits vinner den så kallad laga kraft. Det betyder att den blir juridiskt bindande. Bestämmelserna för hur marken får användas börjar gälla och genomförandet kan påbörjas.