Här kan Ängelholms nya stadshus byggas

Endast 50 meter från Ängelholms station kan det nya stadshuset komma att ligga. Det är området som ligger öster om järnvägen och ”Bahnhof” och som idag främst används som parkeringsyta, som snart kommer att skickas ut på samråd av samhällsbyggnadsnämnden.

Stationsområdet i Ängelholm växer fram. På sikt väntas hela området rymma cirka 2700 bostäder med närhet till goda kommunikationer, staden och havet. Snart är bostäderna i kvarteret Nya saftstationen inflyttningsklara och nu planeras det för fler bostäder och kontor i området.

Nuvarande stadshus är i dåligt skick och för trångt för kommunens verksamhet. I juni 2019 fattade kommunfullmäktige beslut om att bygga ett nytt stadshus i Ängelholm. Området där det nya stadshuset kan komma att ligga är 5600 kvadratmeter stort, 75 procent av den ytan får enligt förslaget bebyggas med kontor. Hur det nya stadshuset ska se ut är ännu inte bestämt men högsta tillåtna byggbara yta och högsta tillåtna totalhöjd anges i detaljplanen.

– För att hålla tempo i arbetet har vi tagit fram ett planförslag som möjliggör för ett stadshus olika behov. I dagsläget finns det ingen ritning på hur det ska se ut, hur stort det ska vara eller vilka funktioner som ska finnas i huset, men det kommer att klargöras i arbetet framöver, säger Pernilla Fahlstedt chef för huvuduppdrag samhälle.

– Ett stadshus i ett så stationsnära läge är en fantastisk möjlighet för både medarbetare och invånare i Ängelholms kommun. Jag ser framemot att ta del av de synpunkter som kommer lämnas under samrådet, säger Tomas Fjellner (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Två kvarter med plats för bostäder och kontor

Området som ingår i detaljplanen delas in i två kvarter. Marken ägs av Jernhusen och Ängelholms kommun. Efter ett markbyte mellan kommunen och Jernhusen kommer kommunen att äga det södra kvarteret och Jernhusen det norra.

Det södra kvarteret planeras främst för kontor och det är där Ängelholms framtida stadshus ska kunna byggas. Det norra kvarteret planeras främst för flerbostadshus med cirka 180 lägenheter, även centrumverksamhet föreslås i bottenplan. Idag finns det inga byggnader på området förutom en transformatorstation.

Det är området som ligger öster om järnvägen och ”Bahnhof” och som idag främst används som parkeringsyta, som pekas ut.

Det är området som ligger öster om järnvägen och ”Bahnhof” och som idag främst används som parkeringsyta, som pekas ut.

Storlek och utseende är inte bestämt i dagsläget. Skisser har tagits fram för att få en uppfattning om volymer på byggnaden i förhållande till platsen.

Storlek och utseende är inte bestämt i dagsläget. Skisser har tagits fram för att få en uppfattning om volymer på byggnaden i förhållande till platsen.

Vad händer nu?

Planen för det nya stadshuset anses vara av betydande allmänintresse. Därför kommer arbetet med detaljplanen ske med utökat förfarande som innehåller fler steg, längre granskningstid och fler politiska beslut än vanligt planförfarande.

Samhällsbyggnadsnämnden väntas fatta beslut om att skicka planförslaget på samråd den 9 juni.

Planförslaget skickas kort därefter ut till berörda fastighetsägare, länsstyrelsen, kommunala nämnder, statliga myndigheter, berörda boende och övriga med väsentligt intresse av förslaget. Annonsering om samråd kommer att ske i Helsingborgs dagblad och på www.engelholm.se. I annonsen finns information om hur lång samrådstiden är och hur man ska göra om man vill lämna synpunkter.

Att ta fram en detaljplan kan ta alltifrån ett halvår upp till flera år beroende på hur processen löper.

Kommunfullmäktige väntas anta den nya detaljplanen tidigast andra kvartalet år 2021.

Så upprättas en detaljplan. länk till annan webbplats

Kommunfullmäktiges beslut om att bygga nytt stadshus 29 maj 2019länk till annan webbplats