Vill du tycka till om detaljplanen för det nya stadshuset?

Nu är detaljplanen som ska möjliggöra ett nytt stadshus i Ängelholm ute på samråd och du har tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget. Under sommaren anordnas två samrådsmöten, varav det första den 24 juni på Rönnegymnasiet. För att delta krävs föranmälan och sista anmälningsdagen är den 22 juni.

Planområdet ligger cirka 50 meter från Ängelholms station och det är området som ligger öster om järnvägen och ”Bahnhof” och som idag främst används som parkeringsyta.

Nu är detaljplanen som ska möjliggöra ett nytt stadshus, Ängelholm 3:136 m.fl, ute på samråd och du har möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Du kan gå på samrådsmöte och du kan se handlingarna på flera platser i Ängelholm samt på kommunens webbplats.

Se planhandlingarnalänk till annan webbplats

Planområdet är beläget i Stationsområdet öster om järnvägen, som närmst cirka 50 meter från Ängelholms Centralstation. Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för planläggning av kontor och bostäder med möjlighet till centrumverksamhet i bottenvåning. Syftet är även att säkerställa att en transformatorstation ska finnas inom området. Det södra kvarteret planläggs som kontor för att möjliggöra för Ängelholms framtida stadshus.

Anledningen till att ett nytt stadshus planeras beror på att nuvarande stadshus är i dåligt skick och för trångt för kommunens verksamhet. I juni 2019 fattade därför kommunfullmäktige beslut om att bygga ett nytt stadshus i Ängelholm.

Läs mer om beslutet att bygga ett nytt stadshuslänk till annan webbplats

Två informationsmöten om planförslaget

Två mötestillfällen anordnas i Rönnegymnasiets aula. Tjänstepersoner från kommunens planenhet och politiker kommer att finnas på plats för att informera och svara på frågor om planförslaget. Föranmälan krävs för att vi ska kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om ett maxantal på 50 personer och för att kunna hålla avstånd till varandra.

När?

Onsdag, den 24 juni kl. 17:00-18:30 och måndag den 10 augusti kl. 17:00-18:30

Var?

Jarl kullescenen, Rönnegymnasiet

Föranmälan:

Samrådsmöte den 24 juni. Sista anmälningsdag är den 22 juni.

Anmäl dig till mötet den 24 juni. länk till annan webbplats

Samrådsmöte den 10 augusti. Sista anmälningsdag är den 4 augusti.

Anmäl dig till mötet den 10 augusti.länk till annan webbplats

Planhandlingarna finns utställda

Planhandlingarna finns utställda från den 16 juni till och med den 17 augusti 2020 på:

Stadshuset, Östra vägen 2 Ängelholm, ordinarie öppettider
Tillfälligt Stadsbibliotek på Åsbogatan 22, ordinarie öppettider

Eventuella synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast den 17 augusti 2020.

Plankarta över detaljplanen för nytt stadshus

Det är området som ligger öster om järnvägen och ”Bahnhof” och som idag främst används som parkeringsyta, som pekas ut.

Volymskisser om hur nytt stadshus kan se ut.

Storlek och utseende är inte bestämt i dagsläget. Skisser har tagits fram för att få en uppfattning om volymer på byggnaden i förhållande till platsen.