Miljonstöd ska ge grönska i Ängelholm

Utökade ängsytor, bekämpning mot invasiva arter och restaurering av en gammal allé är några av de naturvårdsinsatser som genomförs med hjälp av bidrag från LONA. Länsstyrelsen har beviljat bidrag till fyra olika naturvårdsprojekt.

LONA-bidrag delas ut årligen till kommuner och föreningar med målet att öka engagemanget för naturvårdsfrågor. I år får Ängelholms kommun cirka 1,1 miljoner i LONA-bidrag för att kunna satsa extra på lokal naturvård.

– Tack vare bidraget kan vi utveckla kommunens naturvårdsarbete och arbeta ännu mer med biologisk mångfald, säger Amanda Hulthén, miljöutvecklare i Ängelholms kommun.

Fyra olika projekt kommer att genomföras fram till år 2023. Ett av dem handlar om att lägga om skötseln från kortklippta gräsmattor till högväxta och blommande ängar.

– Fler kommuner arbetar in naturen i stadsmiljön genom att anlägga ängsmark. Förutom betydande naturvärden har ängar också friluftsvärden och är estetiskt värdefulla, säger Amanda Hulthén.

I projektet ”Parkslide i Ängelholm” startar kommunen ett bekämpningsarbete mot den invasiva växtarten parkslide.

– Arbetet med invasiva arter är väldigt viktigt, framförallt på lång sikt, så att vi behåller de inhemska arterna, säger Amanda Hulthén.

Även Magnarps intresseförening och Spannarps säteri har fått beviljade bidrag för naturvårdsprojekt.

– Det är kul att det finns mycket engagemang hos både byalagen och intresseföreningar att jobba med naturvård av olika slag. De lägger mycket ideell arbetstid i projekten, säger Amanda Hulthén.

Projekt som beviljas bidrag

Till och med 2023 kommer Ängelholms kommun satsa på följande naturvårdsprojekt:

Utökade ängsytor för ökad biologisk mångfald

Projektet ”Utökade ängsytor för ökad biologisk mångfald” innebär att kommunen omvandlar utvalda traditionella gräsytor i tätortsområden, till blommande ängar. Projektet är en del av regeringens och Naturvårdsverkets satsning att gynna situationen för vilda pollinatörer. Totalt har projektet tilldelats 410 000 kr och kommer att pågå år 2020 till 2023.

Parkslide i Ängelholm

I projektet ”Parkslide i Ängelholm” har kommunen tilldelats 480 000 kr för att starta upp bekämpningsarbete mot den invasiva växtarten parkslide. Invasiva arter är ett stort problem i den svenska naturen eftersom de genom sin livskraftighet riskerar att utrota inhemska arter. Bekämpningsarbetet kommer pågå år 2020 till 2023 med fokus på områden i Ängelholms tätort, samt områden med höga naturvärden.

Magnarps strand

Projektet ”Magnarps strand” har beviljats 114 800 kr och kommer i huvudsak att drivas av Magnarps intresseförening och Magnarps bysamfällighet från år 2020 till 2023. Projektet syftar bland annat till att återskapa, utveckla och bevara natur- och friluftsvärden, gynna ört- och blomrikedom och skapa förbättrade förutsättningar för insekter i det kommunala naturreservatet Magnarps strand.

Spannarps allé

I projektet ”Spannarps allé” har Spannarps säteri tilldelats 115 000 kr för att restaurera den över 100 år gamla allén som ligger vid Spannarps by i Ängelholms kommun. Projektet kommer att pågå mellan år 2020 och 2022.

Relaterad information

Information om LONA-bidrag hos Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om LONA-bidrag hos Länsstyrelsen Skånelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gräsmattor blir till blommande ängar i Ängelholms kommun

Blå blommor i gräset.