Ny koncern ska skapa ordning och reda i de kommunala bolagen

Bristerna inom de kommunala bolagen Ängelholmshems AB och Ängelholmslokaler AB har lett till att kommunen sett över sin bolagsstruktur. Nu har kommunfullmäktige fattat ett inriktningsbeslut om att bilda en bolagskoncern för bättre styrning, ledning och insyn i bolagen.

På måndagens kommunfullmäktigesammanträde, den 22 juni, fattades ett inriktningsbeslut om en ny bolagsstruktur för Ängelholms kommun. Förslaget är att skapa en ny koncern bestående av ett moderbolag, Ängelholms Stadshus AB, och två dotterbolag, AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler. Strukturen möjliggör även för fler bolag inom ramen för den bildade koncernen längre fram.

– Sedan vi fick kännedom om bristerna i bolagen har vi agerat för att snabbt kunna påbörja ett helt nödvändigt förnyelsearbete av våra viktiga bolag. Vårt mål är att återuppbygga förtroendet för bolagen bland invånare och samhällets olika aktörer, säger Robin Holmberg, (M), kommunstyrelsens ordförande., säger Robin Holmberg, (M), kommunstyrelsens ordförande.

Robin Holmberg är nöjd med fullmäktiges beslut, men menar att det fortfarande finns mycket att göra innan allt är på plats.

– Nu har vi lagt grunden för den här förändringen, men vi har mycket att göra under hösten. Vilka som ska sitta i bolagens styrelser är exempelvis en fråga som återstår, säger han.

Slutgiltigt beslut om ny bolagsstruktur ska fattas av kommunfullmäktige i oktober.

Bakgrund

Det var tidigare i våras som Ängelholms kommun inledde ett omfattande förändringsarbete inom de kommunala bolagen Ängelholmshems AB och Ängelholmslokaler AB. Bolagen har på visat på allvarliga brister i efterlevnaden av reglerna för Lagen om offentlig upphandling, i kostnadsstyrning och ineffektivt nyttjande av skattemedel samt brister i det interna kontrollarbetet och i ledning och styrning av verksamheten.

I den utredning som genomförts i samband med att bristerna upptäckts står det att Ängelholms kommun bör skyndsamt ta fram en kommun-och bolagsövergripande utredning av ägarstruktur, organisation och förvaltning av Ängelholmslokaler/Ängelholmshem.

Fasadskylt Ängelholmshem AB / Ängelholmslokaler AB