Plan klar för Hälsohotellet- högt, modernt och öppet för alla

Hälsohotellet ska bli ett landmärke som markerar en modern inriktning för staden, å-promenaden ska behållas öppen för allmänheten. Det är viktiga delar i detaljplanen för Hälsohotellet som idag godkändes av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga en byggnad för hotell- och konferensändamål på sjukhusområdet på platsen mellan Rönne Å i norr, Södra vägen i öst, sjukhusområdet i söder och Vattnets hus i väst. Byggnaden ska förlänga Ängelholms stadskärna med stråket över Tullportsbron.

Byggnaden ska markera en ny, mer modern inriktning för staden. Högsta tillåtna totalhöjd är 100 meter. Det översta våningsplanet ska vara öppet för publikt ändamål och boende och besökare ska kunna blicka ut över staden. Hotellets tänkta hälsoprofil ska stärka Ängelholm som en hälsostad vilket kommunen sedan tidigare arbetar för.

Detaljplanen reglerar att byggnaden ska vara ljus men inte vit, den ska inte ha några utskjutande delar och den ska ha en smal silhuett. Ett underjordiskt garage finns också med i planen.

- Ängelholm utvecklas, flera bostadsområden byggs och kommunen växer både på höjden och bredden. Vi ska växa med omsorg och eftertanke och ibland som med Hälsohotellet med tydlig framtidstro och modern inriktning, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Ängelholms kommun.

Grönska och grusgång ska finnas kvar för alla

Boende och besökare ska fortsättningsvis kunna vistas nere vid Rönne å och längs åpromenaden. Den grusade gången längs Rönne å, platsens grönska med uppväxta träd, Carl XV:s bro med sitt historiskt viktiga läge och slänten ner till vattnet är karaktärsdrag på platsen som ska bevaras.

Detaljplanens genomförande bedöms ha en betydande påverkan på kulturmiljön och stads- och landskapsbilden. Därför har åtgärder som minskar påverkan vägts in i detaljplanen. Flera geotekniska utredningar har utförts. Själva byggarbetena kan innebära riskmoment och i planen nämns behovet av skonsamma installationsmetoder och att pålning måste ske så att det inte bildas jordrörelser och skred.

Planen gäller del av fastigheten Ängelholm 3:139 (Ägs av Hälsostaden) och del av Ängelholm 3:122 (Ägs av Ängelholms kommun) och är 7740 kvadratmeter stor.

Kommunfullmäktige ska fatta beslut om detaljplanen den 31 augusti.

En mycket hög, glasaktig byggnad som står på sjukhusområdet och som ses från ovan

En skiss som visar hur byggnaden kan komma att se ut och var den kan komma att placeras.