Nära skog, skola och buss- hus ska prövas i Valhallskogen

Kommunstyrelsen i Ängelholm ger positivt planbesked för att gå vidare och pröva bostäder på ett område i Valhallskogen. Men först i början av 2023 kan det bli aktuellt.

På ett område i Valhallskogen, söder om Valhallsvägen och Errarps skola vill företaget Midroc Properties bygga flerbostadshus. Företaget vill också pröva om det är möjligt att bygga till exempel en förskola på området.

Kommunstyrelsen i Ängelholm ger positivt planbesked till ansökan och arbetet med att planlägga området kan påbörjas.

– Ängelholm växer och Skälderviken är en plats som många vill bo på. Vi ska nu pröva om denna del av Valhallskogen med gång- och cykelavstånd till både skola, service, hav och skog passar för flerbostadshus, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm.

I arbetet som väntar kommer stor vikt att läggas vid byggnadernas höjd och utseende eftersom att höjden på de byggnader som finns i planansökan är högre än övriga byggnader i Skälderviken. Även skyddsvärda träd och andra naturvärden ska inventeras.

Området är cirka 24 000 kvadratmeter stort och fastigheten heter Valhall 6:1. Området är utpekat som utredningsområde för bostäder i kommunens översiktsplan. Detaljplanen väntas vara klar första kvartalet år 2023.

Vad händer nu?
Ett första förslag till detaljplan arbetas fram av kommunens tjänstepersoner. Under arbetet med förslaget kan behov av olika utredningar uppstå, till exempel dagvattenutredning, naturinventeringar eller riskanalyser.

Efter godkännande av samhällsbyggnadsnämnden skickas detaljplanen ut på samråd till berörda fastighetsägare, Länsstyrelsen, statliga myndigheter och övriga med väsentligt intresse av förslaget. Samrådstiden är inte tidsbestämd men brukar vanligtvis pågå i 2-3 veckor. Denna detaljplan väntas kunna antas andra kvartalet år 2023.

Så upprättas en detaljplanlänk till annan webbplats