Snabbare återgång till skola vid negativt provsvar

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. För barn i förskola rekommenderas ingen provtagning. Om ett provsvar är negativt, det vill säga om provsvaret visar att barnet är friskt från covid-19, kan barnet återgå till skola, fritids eller annan skolverksamhet även om barnet fortfarande har kvar lindriga symtom.

Detta gäller vid varje infektionstillfälle:

Vid negativt provsvar

Återgång till skola, fritids eller annan skolverksamhet kan ske när barnets allmäntillstånd tillåter det. I Ängelholms kommun gäller att eleven skall vara feberfri i minst ett dygn utan febernedsättande medel och skall orka med hela skoldagen.

Vid positivt provsvar

Om ett barn testas positivt för covid-19 ska barnet enligt Folkhälsomyndigetens rekommendationer stanna hemma i minst sju dagar och varit helt symtomfri i två dagar innan hen får komma tillbaka till skolan. Skolledningen ska informeras av vårdnadshavare/myndig elev. Barn och vårdnadshavare får information av Smittskyddsläkaren om vad som gäller för smittspårning. Om barnet har kvar lindriga symtom , som exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till förskola, skola eller fritids om det gått sju dagar sedan insjuknandet.

Läs mer på 1177:s webbplats om vad som gäller enligt smittskyddslagen vid positivt provsvar för covid-19:

1177 vårdguidenlänk till annan webbplats

Om inget prov har tagits

Om ingen provtagning har skett behöver barnet stanna hemma så länge symtom visas samt i ytterligare två dygn utan att symtom visas. Under hela denna period ska nära kontakt undvikas med personer utanför hushållet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, som exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola eller annan verksamhet om det gått sju dagar sedan insjuknandet.

Folkhälsomyndigheten om provtagning för snabbare återgång till skolanlänk till annan webbplats

Coronavirussjukdomen och covid-19

Elever i skola sitter vid skrivbord. Lärare samtalar med en elev.