Pyttebron kan inte bevaras som bro - politiskt besked idag

Den gamla järnvägsbron i Ängelholm, Pyttebron, kan inte stå kvar och inte heller användas som bro någon annanstans längs Rönne å. Det beskedet lämnade samtliga partier i styrgruppen för trafikutveckling i Ängelholm idag.

Det pågår flera stora trafikprojekt i Ängelholm. Bland annat Ängelholmspaketet där ett av de största projekten är utvecklingen av Klippanvägen. Vägen som idag slutar vid rondellen vid Polishuset, ska förlängas över Rönne å för att knytas till Havsbadsvägen. På platsen för den nya dragningen över ån ligger Pyttebron och platsen ger inte utrymme för två broar.

Under sommaren har ledamöterna i styrgruppen för trafikutveckling tagit del av en utredning som belyser hur Pyttebron kan användas i framtiden. Två frågor tas upp i utredningen:

  • Hur kan hela bron flyttas och återanvändas som bro?
  • Hur kan delar av bron återanvändas, men som annat än fungerande bro?

Med bakgrund av utredningen lämnar partierna i styrgruppen ett gemensamt besked om att det inte är ekonomiskt försvarbart att flytta Pyttebron och den kan inte fortsatt användas som bro. Hur bron ska tas till vara framöver som delar har styrgruppen inte tagit ställning till.

– Vi behöver komma vidare med trafiklösningarna i staden och det har blivit dags att ge besked om Pyttebrons framtid. Under åren har det blivit allt mer tydligt att det inte är ekonomiskt försvarbart och troligtvis inte ens praktiskt möjligt att flytta bron. Den kommer därför att tas bort i arbetet med Klippanvägens förlängning, Robin Holmberg (M), ordförande i styrgruppen för trafikfrågor i Ängelholm.

– Framöver ser jag gärna en arkitekttävling om hur den nya bron bäst kan ta tillvara både områdets värden och invånarnas behov, avslutar Robin Holmberg (M).

Styrgruppen för trafikfrågor består av politiker från samtliga partier i Ängelholms kommunfullmäktige. Ledamöterna är Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C), Lars Nyander (S), Linda Persson (KD), Anne-Marie Lindén (MP), Eric Sahlvall (L), Johan Wifralius (SD), Per Olof Jansson (EP).

Vad händer nu?

Inga beslut är fattade om hur eller när Pyttebron kommer tas bort. En nedmontering av Pyttebron sker först när arbetet med byggandet av Klippanvägens förlängning inleds. Detaljplanen för Klippanvägens förlängning kommer ut på samråd i december 2020. Eftersom att allmänintresset anses stort kommer det vara ett utökat samrådsförfarande, längre samrådstid, för att fler ska få möjlighet att tycka till. Besked om samrådet kommer annonseras i tidningar och på engelholm.se

Hur kan jag påverka?

Genom att kontakta Ängelholms folkvalda politiker, detta är ett politiskt besked.

Uppgifter till Ängelholms förtroendevalda. länk till annan webbplats

Utredningen om framtidsscenarier för Pyttebron finns att läsa här. länk till annan webbplats

Ängelholmspaketetlänk till annan webbplats

 

Bild på Pyttebron som går över Rönne å

Pyttebron i Ängelholm