​Ängelholms kommun stärker styrningen av sina fastighetsbolag med ny företagskoncern

Ängelholms kommun bildar en ny koncern med ett moderbolag, Ängelholms Stadshus AB, och två dotterbolag, AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler. Syftet är att skapa bättre styrning, ledning och insyn i bolagen. På onsdagen sa kommunstyrelsens arbetsutskott ja som första beslutsinstans. Slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige i oktober.

– Jag är glad att vi nu har kommit till en bra modell för att driva vidare våra viktiga fastighetsbolag. Vårt mål är att återuppbygga förtroendet för bolagen bland invånare och samhällets olika aktörer, säger Robin Holmberg, (M), kommunstyrelsens ordförande.

En genomlysning som presenterades för kommunmäktige i mars i år visade på omfattande brister i Ängelholmshem och Ängelholmslokaler som krävde åtgärder omgående. Under året har ett intensivt arbete pågått för att ta fram konkreta förslag utifrån utredningens rekommendationer. Det har bland annat handlat om att stärka ägarstyrningen av bolagen.

I det nya gemensamma ägardirektivet tydliggörs bolagens ansvar för att deras verksamheter samordnas för att uppnå största möjliga koncern- och samhällsnytta. Bolagen och ägaren ska samarbeta och använda gemensamma lösningar där det är möjligt. I ägardirektivet betonas också att bolagen är skyldiga att följa kommunens policys och planer. Bolagen ska i samverkan med kommunen också arbeta för att förverkliga Ängelholms kommuns blivande Vision 2035.

– Under arbetet har vi sett flera möjligheter att samordna viktiga funktioner mellan kommunen och bolagen. Vi ingår i samma koncern och här kan vi arbeta betydligt mer effektivt, säger Robin Holmberg. Här kommer medarbetare i både bolagen och kommunen att involveras för att skapa effektiva och positiva arbetsformer.

Senare i höst sker val av styrelser till moderbolaget och de båda dotterbolagen. Styrelsen i moderbolaget kommer att vara samma ledamöter som finns i kommunstyrelsens arbetsutskott. De nya ledamöterna kommer att få utbildning för det nya uppdraget under december för att kunna tillträda formellt från 1 januari 2021. Rekryteringsprocessen av VD för de två bolagen har inletts och ska vara klar innan årsskiftet.

Den 26 oktober ska kommunfullmäktige slutgiltigt fastställa den nya bolagsstrukturen och de nya styrdokument som krävs; bolagspolicy, bolagsordningar och ägardirektiv för respektive bolag inom den nya koncernen.