Bro mellan Haradal och Nybroskogen blir genväg till havet

Snart blir det närmre till havet för invånare och besökare i Ängelholm. En ny gång- och cykelbro ska anläggas över Rönne å mellan Haradalsområdet och Nybroskogen.

I arbetet med Ängelholmspaketet ska en ny gång- och cykelbro anläggas över Rönne å. Bron ska göra det enklare att ta sig mellan Ängelholms centrala delar och havet. Fyra olika placeringar har undersökts närmare, två alternativ vid Haradal och två alternativ vid Hembygdsparken.

Kommunstyrelsen beslutade idag, efter förslag från samhällsbyggnadsnämnden, att den nya gång- och cykelbron ska gå mellan Haradal och Nybroskogen.

Motiveringen till den beslutade placeringen är bland annat:

  • Bron landar i naturområden på båda sidor vilket gör att fler kan utnyttja å-rummet för motion och rekreation.
  • Bron kopplar samman den gång- och cykelväg som redan idag finns i höjd med Violgatan i Haradal med Reningsverksvägen i Nybroskogen.
  • Marken är jämn på platsen och jämna markhöjder gör det enklare och mindre kostsamt att bygga en bro.
  • Skolbarn kan använda bron för att ta sig mellan bostadsområdena i Havsbaden, skolorna i Ängelholm och den kommande skolan på Adolfsfält.

– Bron mellan Haradal och Nybroskogen blir en genväg till havet för invånare och besökare. Bron kommer att utveckla å-rummet och stärka stadens gång- och cykelnät. Det är två viktiga delmål i arbetet med Ängelholmspaketet, säger Robin Holmberg (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Investeringskostnaderna för bron beräknas till 17 miljoner kronor.

Karta i färg som visar var bron ska gå. Från Haradal till Nybroskogen.

Den nya gång- och cykelbron ska gå mellan Haradal och Nybroskogen.