Det ska vara lätt att göra rätt i Ängelholms hållbarhetsarbete

Det ska vara lätt för Ängelholms invånare att göra hållbara och hälsosamma val, naturen ska få ta mer plats, invasiva arter ska bekämpas och kommunen ska ställa tydligare miljökrav vid byggen. Så skriver politikerna i sin slutrapport om hur Ängelholms kommun bör arbeta med de ekologiska hållbarhetsmålen.

Kommuner och regioner spelar stor roll för att de globala hållbarhetsmålen och Parisavtalet ska nås. Kommunfullmäktiges fasta beredning 2 har fördjupat sig i hur Ängelholms kommun ska bidra till målen och beredningen presenterar nu ett arbete som ska ligga till grund för kommunens hållbarhetsplan.

Ett mål föreslås för Ängelholms kommuns arbete med ekologisk hållbarhet:

”I Ängelholms kommun ska det vara lätt att leva hållbart. Vi är klimatneutrala, gynnar biologisk mångfald och värnar om ett gott liv för människor och natur.”

Målet är kopplat till flera av de globala hållbarhetsmålen (6, 13, 14 och 15). Tre prioriteringar har tagits fram för att styra hållbarhetsplanen och arbetet i kommunen.

  • Hållbar livsstil

Cirkulär ekonomi, resor och transport, konsumtion.

I Ängelholms kommun arbetar vi tillsammans för att bidra till en klimatneutral kommun. Det ska vara lätt för invånarna att göra hållbara och hälsosamma val. Vår miljöpåverkan från transport och resor samt konsumtion ska minska, och vi ska satsa på förnyelsebar energi. Vi behöver gå från linjär ekonomi till cirkulär för att klara klimatmålen.

  • Hållbart landskap

Bekämpa invasiva arter, bevara åkermark, skydda natur och vatten.

Ängelholm arbetar med tydliga rutiner för bevarandet av jordbruksmark och för att förbättra vattenkvaliteten i kommunen. Vi gynnar den biologiska mångfalden genom att motverka spridning av invasiva arter och att kontinuerligt utöka skyddet för natur och vatten. Naturen får mer plats t.ex. genom att våtmarker restaureras, gräsmattor blir ängsmark och grönstruktur som integreras i våra samhällen. Tillgängligheten till natur för invånarna ska främjas.

  • Hållbart samhälle

Miljöanpassat byggande, planprioritering, miljökrav i upphandlingar.

Ängelholm har ett miljöanpassat byggande med en tydlig planprioritering. Vi driver marknaden mot mer hållbara produkter och tjänster genom att ständigt utveckla miljökraven i kommunens upphandlingar.

– Vi i den politiska beredningen blev väldigt inspirerade av vårt besök på Samsö i Danmark. Medborgardialoger med barn och unga och en framtidsverkstad med ledamöterna i beredningen har gett mycket hopp. Nu gäller det att vi gör en bra hållbarhetsplan där dessa politiska ambitioner är styrande och där det ska vara lätt att göra rätt, säger Anne-Marie Linden (MP), ordförande för kommunfullmäktiges fasta beredning 2.

Det finns två fasta beredningar och varje fullständig beredning har 13 ledamöter som utses av kommunfullmäktige.

Läs hela slutrapporten här länk till annan webbplats

Barn i 2-årsålden står framför ett korsvirkeshus. Han håller ett grönt äpple som han tittar glatt på.

Det ska vara lätt för kommunens invånare att göra hållbara val, anser politikerna i sin slutrapport.