Ny rutin säkrar markarbeten där det kan förekomma gas

Vid geotekniska undersökningar har det påträffats metangas i relativt höga koncentrationer i Ängelholms kommun. För att undvika risker vid undersökningar, byggande och exploatering i Ängelholms tätort och slättlandskap har en ny rutin tagits fram för markarbeten djupare än fem meter.

Metangas är en luktlös och osynlig gas som ibland även kallas sumpgas. I Ängelholm bildas metangas när organiskt material bryts ner utan att ha tillgång till syre, på platser där det tidigare har varit sandhavsbotten och där lera ligger över sandlagret.

Gasen innebär ingen risk ute i fria luften men försiktighetsåtgärder behövs i små trånga utrymmen som till exempel hisschakt.

Vid markarbeten inom området finns risk för att metangas antänds och det blir en gasexplosion. Därför är det viktigt att gasvarnare används.

– Att metangas upptäcks i marken är inte särskilt ovanligt. Risken för antändning och explosion är väldigt liten, men den finns och därför är det viktigt att våra rekommendationer följs, säger Rose-Marie Stigsdotter, tf miljöchef i Ängelholms kommun.

Rutin som gäller internt inom Ängelholms kommun för markarbeten

1. I Ängelholms tätort och slättlandskap ska *gasvarnare för metangas användas vid markarbeten djupare än 5 meter under markytan vid:

  • geotekniska markundersökningar
  • pålningsarbeten
  • grundvattenborrningar
  • borrning för energi och kyla (ex bergvärmepumpar och grundvattenvärmepumpar)
  • borrningar/grävarbeten för dricksvatten
  • grävarbeten/schaktarbeten.

* Gasvarnare ska kunna detektera explosiva gaser som metangas. Det finns olika portabla gasvarnare för metangas. Detektionsgränsen ska ställas in på 20-40 %LEL och kalibrering ska ha gjorts minst en gång per år. Varnaren ska placeras så nära borrhålet som möjligt eller nere i schaktbotten. Gasvarnaren ska indikera med både ljud och ljus. Gasvarnare för metangas är till för att detektera metangas och ska användas för att utreda gasförekomst vidare samt bedöma vilka åtgärder i grundläggnings- och byggnadsskedet som behövs för att minimera risk. Gasvarnare bör även användas för att förebygga risker i arbetsmiljön under arbetet.

2. I detaljplanearbete, vid försäljning av fastigheter och ansökningar om mark- och bygglov ska frågan om gasförekomst beaktas i Ängelholms tätort och slättlandskap och krav på att använda gasdetektor vid undersökningar ska ställas enligt punkt 1.

3. Om metangas upptäcks ska Miljöenheten kontaktas för dialog om eventuell fortsatt utredning. Miljöenheten är sakkunnig övergripande för metangasfrågan.

4. Gällande byggnadstekniska begränsningar (exempelvis pålning, källare, typ av bostadshus) och byggnadstekniska åtgärder/barriärer (ventilerad bottenplatta, täta rörgenomföringar med flera åtgärder) är det Bygglovsenheten som gör bedömningar utifrån undersökningar och utredningar.

5. Efter en eventuell utförligare, övergripande riskbedömning av metangas i kommunen kan Miljöenhetens rekommendationer komma att ändras.

Läs mer om rutinen för markarbeten

Borrmaskin