Så ska växthustomten bli hela Ängelholms trädgård

Höga ädelträd, murkna stockar, hassellundar, ekorrar och hägrar inne i centrala Ängelholm. Det har blivit dags att öppna upp Ängelholms hemliga trädgård för fler, tycker Ängelholms politiker som nu godkänt en plan för hur Växthustomten inom några år ska bli hela Ängelholms trädgård.

En flygbild över Rönne å och ett stort skogsparti med en grusyta. Ett vitt raster ligger över område för att markera var Växthustomten är och var parken ska anläggas.

Detta är växthustomten sedd uppifrån från norr.

Att utveckla Växthustomten till en park är en av satsningarna i Ängelholmspaketet som ska genomföras i etapper de närmaste åren. Med den nya dragningen av Klippanvägen kommer en del vid Växthustomten att bli väg och trafikeras. Men det lummiga området vid Rönne å, där det tidigare stod växthus, blir kvar och ska bli en park på temat trädgård.

Invid Rönne å, mellan Tennishallen och ån, ligger ett 1,5 ha stort område. Detta tillsammans med skogen på andra sidan gångstigen bildar ett område på 2,5 ha som ska bli Ängelholms näst största park efter Hembygdsparken.

Genom att bevara och utveckla platsen på ett varsamt sätt ska parken inom de närmsta åren bli hela Ängelholms trädgård. Invånare, skolor, förskolor och föreningar ska få bättre möjligheter att aktivera sig i området.

– Med Ängelholmspaketet vill vi utveckla stadens gröna områden. Vi vill att fler upptäcker och nyttjar Ängelholms parker till lek, aktiviteter och annat som många inte kan göra på sin egen gård eller trädgård. Ett stenkast från området ligger Stationsområdet där vi planerar att bygga 2500 bostäder. Parken kommer ge mer gröna platser för fler samtidigt som vi stärker stadskänslan i Ängelholm, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm.

Tulpanträd och ädelgran står redan på plats

På området finns redan en mångfald av träd och växter. Tulpanträd, praktolvon och ädelgran är bara några av dem. Träden är ett arv efter tiden då platsen hyste kommunens växthus. All växtlighet som bedöms värd att bevara har märkts ut. ­

– Det är inte många städer som har en chans att göra en stor och uppvuxen park mitt i staden. Här finns det värden som annars tar årtionden att utveckla när nya parker anläggs. Vi ska ta till vara på det som finns samtidigt som vi öppnar upp platsen för fler, säger Pernilla Theselius, stadsarkitekt i Ängelholms kommun.

–Detta är en gömd pärla som många invånare i Ängelholm inte känner till. Här finns uppvuxna träd och grönska som redan idag ger grunden till en ljuvlig trädgård. Genom att bevara mycket av det som redan finns kan vi skapa en hållbar park som utvecklas över tid. För och med de som brukar parken, både människor, växter och djur, säger Annica Jörgensen, parkingenjör i Ängelholms kommun.

Skiss över parken sedd söderifrån.

Illustrationen visar ur ett fågelperspektiv hur Ängelholms nya trädgård kan komma att se ut. Illustration: Berg&Dahl

En detaljerad illustration, ritad från ovan. Mycket grönt och med en stor oval i mitten av parken.

En detaljerad detaljerad illustration över planen för växthustomten. De sju rummen är markerade.

Trädgårdens sju rum

I det gestaltningsförslag som tagits fram, delas parken in i sju olika rum, baserat på de olika naturtyperna på platsen och med olika möjligheter till aktiviteter och njutning av omgivningarna.

Utsikten
Parkens entré söderifrån och det första rummet man kommer kallas Utsikten. Här kommer det att finnas solstolar med utsikt över ån. Invid ån planerar kommunen också att placera Bertil Englerts konstverk ”Daggmasken”. En flytbrygga ska anläggas ut i Rönne å.

Odlingen

Rummet som kallas odlingen kommer ge plats för odling i både växthus och odlingslotter. Här finns redan en hel del buskar och träd som kan kompletteras med fruktträd och bärbuskar.

Ovalen

Parkens största rum och ytterligare en viktig entré, är den centrala ”Ovalen” som man når via Sportstigen. I den nya parken anläggs här en stor oval gräsmatta med ytor för gemenskap och plats för utomhusaktiviteter såsom gympa, yoga, växtbytardagar och utställningar. Här kommer det även en låg mur som blir gränsen mellan det övre, soliga rummet och det nedre naturområdet.

Trädgården

I trädgården ska det finnas utrymme för lek och en större lekyta planeras med bland annat en stor lekbåt i trä som barn kan klättra på. Här finns också gott om sittplatser för till exempel picknic.

Hassellunden

I Hassellunden som ligger invid båtklubben så kommer en äventyrsslinga rensas fram ur växtligheten, som knyter an till lekområdet intill. Växtligheten kommer att fyllas ut med mer marktäckande växter.

Skogen

Skogspartiet mellan Sportstigen och Garvaregatan ska bevaras. Här ska barn fortsätta leka och bygga kojor. Det blir plats för naturlek.

Å-promenaden

Promenadstråket längs Rönne å har i stora delar redan färdigställts och ska ge ännu bättre möjligheter för fler att komma nära vattnet samtidigt som lummighet, döda stockar och naturens egen kraft ska råda längs stigen. Ytterligare en flytbrygga i närheten av Båtklubben planeras.

En ritad sektionsbild över parken. Man ser parken i genomskärning.

En sektionsbild över växthustomten som visar parken i genomskärning.

Arbetet börjar 2021 men klart 2024

I arbetet med gestaltningsprogrammet har medborgardialoger som genomfördes 2016 tagits med. Parken ska utvecklas med försiktighet om djur och natur. Först på att-göra-listan står Hasselunden, trädgården och skogen. Sly kommer gallras, bänkar och vilstolar ska komma på plats och det blir även nyplantering av en lund under 2021-2022. Helt klar beräknas parken bli år 2024.

Ängelholms största parker:

Hembygdsparken inklusive Pytteskogen: 10 hektar/ ca 100 000 kvadratmeter

Växthustomten inklusive skogspartiet: 2,5 hektar/ ca 25 000 kvadratmeter

Järnvägsparken 1,6 hektar/ 15 700 kvadratmeter

Tegelbruksparken 1,5 hektar/ 14 600 kvadratmteter

Stadsparken 0,3 hektar / 3450 kvadratmeter

Ängelholmspaketet- satsingar för en hållbar trafiklösning i centrala Ängelholm