Ängelholms kommun - tredje bäst på klimatanpassning

Ängelholms läge med havet på ena sidan och två stora åar, varav en går rakt igenom staden, gör att arbetet med klimatanpassning står högt på agendan för kommunen. Nu prisas kommunen nationellt för sitt arbete.

Det är IVL, Svenska miljöinstitutet i samarbete med Svensk försäkring, som i en återkommande kartläggning rankar kommunernas klimatanpassningsarbete. 2021 kommer Lomma på första plats, med 32,5 poäng av 33 möjliga. Därefter Norrköping och sedan Ängelholm som tillsammans med fyra andra kommuner delar en tredje plats med 31,5 poäng.

Klimatförändringarna påverkar Ängelholm och kommunens invånare på flera sätt. Det är framför allt kusterosion och översvämningar som är kommunens och hela kattegattkustens största utmaningar.

Kartläggningen lyfter särskilt Ängelholms kommuns politiska vilja till klimatanpassning och att det finns en särskild tjänst förklimatanpassningsarbete. Att det finns en grupp som arbetar med klimatanpassning och att gruppens medlemmar kommer från olika verksamhetsområden lyfts också som ett vinnande koncept.

– Jag är glad över att arbetet med klimatanpassningar som görs på flera håll i kommunen uppmärksammas. Ängelholm ligger i framkant, det måste vi göra med vårt geografiska läge. Men vi klarar det inte själva, region, stat, myndigheter och andra kommuner måste samverka för att kommande generationer också ska kunna leva i närheten av vatten på ett okomplicerat sätt, säger Robin Holberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm.

– Vi har satt klimatanpassning högt på agendan och gör ett bra arbete i Ängelholm med allt från sandstaket och vårt arbete för att få lov att återställa sandstränderna efter stormar. Det är ett hårt arbete och att prisas för det vi gör ger energi att fortsätta, säger Tomas Fjellner (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Ängelholms kommun.

Klimatanpassningsåtgärder som Ängelholms kommun gör

Här är några av de klimatanpassningar som görs i Ängelholms kommun:

Sandstaket

Sandstaketen som fångar sand och hjälper till att återuppbygga sanddynerna. Arbetet görs tillsammans med Vejbystrandsbor och har nu även spridits till klitterna i Havsbaden.

Strandfodring

För att motverka erosion förbereder kommunen strandfodring. Ett konstgjort sätt för att återställa eroderad sandstrand som tillämpas på många håll i världen, närmst i Ystads kommun. Sand från havets botten läggs upp på stranden och blir särskilt effektiv mot erosionsskador vid mjuka sandstränder. Arbetet med tillstånd och prövning pågår.

Raingardens (regnbäddar)

I Munka-Ljungby finns ett stort antal regnbäddar som ska omhänderta större mängder dagvatten. De renar samtidigt dagvattnet. Regnbäddar förbättrade utöver dagvattenhanteringen även stadsbilden i området med fler grönytor och träd.

Beredskap för översvämning och erosion

Beredskapsåtgärder har gjorts i Havsbaden där det finns stor risk att bostäder och infrastruktur drabbas av översvämning och erosion. Det finns en handlingsplan och kommunen har förstärkt en översvämningsvall, ordnat mobil reservkraft, bytt ut pumpar och installerat en skyddsgrind vid badbryggans ingång. Kommunen planerar även för att anlägga så kallade fördröjningsvåtmarker nära flera tätorter under kommande år.

Kartläggningen Klimatanpassning 2021- så långt har Sveriges kommuner kommit Länk till annan webbplats.

Klimatanpassningsarbetet i Ängelholms kommun 

Flygbild över Klitterhus. En strand med strandstaket som går längs KLitterna. En träbrygga går ut i sanden.

Sandstaket vid Klitterhus