Ängelholms politiker – stoppa genast läckaget av PFAS på F10

Nu kräver kommunstyrelsen svar på frågan om vad Försvarsmakten gör för att stoppa läckaget av PFAS från den gamla flygflottiljen F 10 i Ängelholm. Under åren då Försvarsmakten var verksamma på F10 har det reproduktionsstörande, cancerframkallande och hormonstörande ämnet PFAS använts i stor omfattning via brandskum vid brandövningar.

Kravet framfördes i ett brev undertecknat av kommunstyrelsens presidium.

Flygflottiljen F 10 avvecklades 2002 men fortfarande, just nu, sker ett konstant utflöde av de föroreningar som finns kvar i marken och som sprids vidare via grundvattnet ut i våra vattendrag och slutligen till Skälderviken.

Ängelholms kommun ser med stor oro på situationen och har därför låtit en extern konsult, Tyréns, grundligt utreda vilken eller vilka aktörer som bär ansvar för föroreningarna på gamla F10 och det område dit föroreningen spridits. Den externa utredningen pekar tydligt ut Försvarsmakten som ytterst ansvarig för uppkomna föroreningar på gamla F10 och det område dit föroreningen spridits.

Försvarsmaktens egen riskbedömning som nu är ute på remiss, och där Ängelholms kommun just nu förbereder ett yttrande, bekräftar:

  • att föroreningsplymen åt söder utgör en mycket allvarlig risk för grundvattnet, alltså både dricksvattentäkt och enskilt vatten,
  • att läckage till Kägleån och Rössjöholmsån är en betydande belastning för biota och vattenlevande organismer,
  • att läckage till Skälderviken är oacceptabelt stort.

– Detta har varit väl känt under lång tid. Det är över tio år sedan man uppmärksammade att yt- och grundvatten i anslutning till brandövningsplatser och flygplatser runt om i Sverige kontaminerats av PFAS-ämnen, troligen till följd av brandsläckningsskum. Försvarsmakten har haft kännedom om detta, men tyvärr avstått från att agera, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi önskar nu ett konkret svar på frågan om vad staten gör för att stoppa läckaget av PFAS från f.d. F10. Vi uppmanar regeringen att kräva en tydlig handlingsplan från Försvarsmakten där åtgärder påbörjas omgående, säger Liss Böcker (C), kommunstyrelsens 1e vice ordförande.

– Åtgärder för att stoppa läckaget av PFAS till grundvatten och viktiga vattendrag måste ha ha absolut högsta prioritet. Att hindra fortsatt spridning får inte bli en finansieringsfråga, säger Lars Nyander (S) kommunstyrelsens 2e vice ordförande.

* Ängelholms kommun är inte ensam om att ha drabbats av mångåriga föroreningar och läckage som PFAS fört med sig och som försvaret bär ansvar för. Flera svenska kommuner tvingas nu att driva ansvarsfrågan rättsligt gentemot staten för att förorenad mark ska kunna saneras och att fortsatt spridning ska kunna förhindras.