De uppvaktas av drottning Silvia efter magisterexamen i demensvård

Två medarbetare, fysioterapeuten Maria Sundby och arbetsterapeuten Elsa Lindholm har tagit magisterexamen vid Karolinska Institutet och kan nu titulera sig Silvia-fysioterapeut respektive Silvia-arbetsterapeut. I september ska Maria och Elsa tillsammans med andra kursdeltagare åka till Stockholm för att bli uppvaktade av drottning Silvia.

Utbildningen är den första i demensvård på magisternivå för arbetsterapeuter och fysioterapeuter i Sverige. Syftet är att öka kompetensen och utbildningsnivån inom vården av personer med demenssjukdom.

Maria Sundby och Elsa Lindholm har under de två senaste åren vid sidan om sina arbeten på Ängelholms kommun studerat den webbaserade om magisterutbildning i demensvård för arbets- och fysioterapeuter som tagits fram i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet.

– Demens är en sjukdom som kräver ett särskilt bemötande. Utbildningen har bidragit med flera aha-upplevelser och gett oss många nya verktyg om hur man kan arbeta evidensbaserat med sjukdomen. Det bidrar till att man blir säkrare i sin yrkesutövning och kan dela med sig av detta till kollegerna, säger Maria Sundby.

Genom utbildningen ska deltagarna få en få en djupare förståelse och kunskap om demens i olika skeden av sjukdomen och hur det är att leva med sjukdomen. Deltagarna ska också:

  • få verktyg att arbeta evidensbaserat och personcentrerat med komplexa problem som berör personer med demens,
  • få fördjupade kunskaper, både allmänt om demens och direkt kopplat till din profession.
Maria Sundby och Elsa Lindholm fick blommor efter avslutad examen.

Maria Sundby och Elsa Lindholm.