Fler 100-åringar och mer aktivitet i Ängelholms skogar

I centrala Ängelholm finns det skog på en yta nästan lika stor som central Park i New York. Den blågröna politiska majoriteten har presenterat en plan för hur skogarna ska tas om hand. Planen innebär mindre avverkning och mer plats åt friluftsliv.

Beskedet gäller Kronoskogen och Nybroskogen som tillsammans täcker en yta på 310 hektar, alltså mer än 3 miljoner kvadratmeter. Den politiska majoriteten i Ängelholm har en plan för hur skogarna ska tas om hand och mycket handlar om att ställa om från produktion av virke till mer plats för rekreation och friluftsliv. Det finns delar av skogen som sparats från avverkning och blivit upp mot 100 år gammal. En viktig ambition är att hela skogen ska få växa sig gammal.

– Kronoskogen och Nybroskogen är oerhört värdefulla för både invånare och besökare, föreningsliv, besöksnäring och givetvis för den biologiska mångfalden. Nu har vi en grundplan för hur vi ska ta hand om skogen på ett hållbart sätt som blir till nytta för oss som lever här nu men också för kommande generationer, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm.

Kronoskogen ska vara en plats för biologiska värden och naturupplevelser

Karta över Kronoskogen där olika ställen är markerade som nämns i texten. I mitten av kartan står det Kronoskogen, en plats för biologiska värden och naturupplevelser

Kronoskogen ska gynna utvecklingen av biologiska värden och samtidigt ge människor tillgång till naturupplevelser. En omsorgsfull utredning om hur skogen ska ställas om från virkesproduktion till naturvårdande skogsbruk ska göras.

Fler spångar och ramper och bättre entréer (E på kartan) ska göra att fler kan ta sig in i skogen samtidigt som marken skyddas från slitage. Linbanor eller hängbroar mellan trädtopparna är exempel på hur skogen kan öppnas upp och ge nya utblickar. Att öppna ett Naturrum (N på kartan) i Järnvägens museum i anslutning till Kronoskogen är något den blågröna majoriteten vill se närmre på. Där ska besökare få mer kunskap och inspiration inför sitt besök i skogen.

Tidigare har två områden i skogarna pekats ut som möjliga för exploatering och byggande av bostäder. Men enligt utredningen som gjorts är planförutsättningarna så komplexa att inga områden föreslås som lämpliga för exploatering. Det handlar bland annat om riksintressen och översvämningsrisker.

Nybroskogen ska vara en plats för aktiviteter

Kartbild över Nybroskogen. I mitten av kartan finns det en text Nybroskogen en zon för aktiviteter

Nybroskogen blir en zon för aktiviteter och motion. Elljusspår, utegym, och fiskebryggor längs Rönne å finns redan. Stigar ska förbättras, spångar kan anläggas, bättre sikt kan ge större trygghet längs motionsspåren. Större öppna ytor ska bjuda in till utflykter och aktiviteter.

Ängelholms största ö Rönneholm kan bli ett kulturreservat

Genom att göra Ängelholms största ö Rönneholm till ett kulturreservat kan den historiskt betydelsefulla platsen öppnas upp. Berättelserna om när ön var befäst för över 600 år sedan eller när det fanns restaurang och kägelbana på ön i slutet av 1800-talet, kan föras vidare.

Föreningslivet ska få ta plats

Skytte, sportfiske, rodd och ridning utövas i skogarna. Det som finns ska bevaras och mer aktivitet ska få plats. Sibirienvägen och parkeringen vid Sibirienskogen ska förbättras för dem som vill komma dit med sina hästtransporter. Skytteföreningarna ska kunna utveckla sin verksamhet i Kronoskogen, detta ska utredas närmre.

Ängelholms kommun köpte fastigheten Ängelholm 3:137 av Sveaskogs Förvaltnings AB för 72 miljoner kronor år 2017.

Vad händer nu?

Planen för de stadsnära skogarna är ett besked från den politiska majoriteten i Ängelholms kommun. M, C, KD, MP och L. En medborgardialog kommer att genomföras där invånarnas idéer och förslag samlas in. När den har genomförts kommer planen och inriktningen att ta upp för politisk behandling. Den slutgiltiga planen ska godkännas av kommunfullmäktige.