Ängelholm kommun sätter fortsatt press på Försvarsmakten om sanering av PFAS

Ängelholms kommun upprepar sitt krav på snabba åtgärder för att stoppa föroreningar av PFAS på den tidigare flygflottiljen F 10 i Ängelholm. I ett yttrande till Försvarsmakten kräver kommunstyrelsen åter igen att åtgärder mot PFAS inleds omgående utan att fastna i långa utredningar.

Ängelholms kommun lät tidigare i år en extern konsult utreda vem som bär ansvaret för spridningen av det reproduktionsstörande, cancerframkallande och hormonstörande ämnet PFAS som använts i stor omfattning via brandskum vid brandövningar.

Försvarsmakten har gjort en egen fördjupad riskbedömning som Ängelholms kommun nu fått möjlighet att yttra sig över.

– Vår utredning visar tydligt att Försvarsmakten bär ansvar för föroreningarna. Försvarsmaktens egen riskbedömning bekräftar också att det finns allvarliga föroreningar i både grundvatten och ytvatten. Vi kräver nu snabba åtgärder för att stoppa läckaget. Vi fortsätter att trycka på Försvarsmakten för att få till stånd en sanering av de förorenade områdena, säger Robin Holmberg, kommunstyrelsens ordförande (M).

Kommunstyrelsen har nyligen skrivit till regeringen för att ytterligare trycka på i frågan. Kommunen kräver en tydlig handlingsplan från Försvarsmakten där åtgärder påbörjas omgående utan att fastna i långdragna utredningar. Att hindra fortsatt spridning får inte bli en finansieringsfråga, utan måste ses som en avgörande framtidsfråga för grundvatten, vattendrag och vår marina miljö.

Flygflottiljen F 10 avvecklades 2002 men fortfarande sker ett konstant utflöde av de föroreningar som finns kvar i marken och som sprids vidare via grundvattnet ut i våra vattendrag och slutligen till Skälderviken.

Försvarsmaktens egen riskbedömning som nu är ute på remiss, och där Ängelholms kommun just nu förbereder ett yttrande, bekräftar:

  • att föroreningsplymen åt söder utgör en mycket allvarlig risk för grundvattnet, alltså både dricksvattentäkt och enskilt vatten,
  • att läckage till Kägleån och Rössjöholmsån är en betydande belastning för biota och vattenlevande organismer,
  • att läckage till Skälderviken är oacceptabelt stort.

Vattentäkt stängd av kommunen
En av kommunens reservvattentäkter finns vid Bjälleröds källor som är förorenad med PFAS från gamla F10. Efter 2004 har inget vatten härifrån skickats ut till Ängelholmarna men täkten har funnits kvar som reserv om behov av mer vatten skulle uppstå. För att vattenverket inte ska gå sönder har vattnet omsättningspumpats regelbundet. Det uppumpade vattnet har sedan släppts ut i Rössjöholmsån.

– Vi har nu konstaterat att vattentäkten inte kommer att kunna användas under överskådlig tid på grund av PFAS-föroreningen. Vi har därför stängt av vattenverket och avslutat omsättningspumpningen. Ängelholms kommun ska inte bidra till spridningen av PFAS, säger Pernilla Fahlstedt, chef för huvuduppdrag Samhälle.