Barn och unga och klimatet högt prioriterat i blågrönas budgetförslag

Flera stora satsningar på barn och ungas hälsa, klimatet och att utveckla en levande kommun dit ännu fler vill flytta. Det är några av prioriteringarna i den styrande majoritetens budgetförslag som också innehåller en kommunal skattesänkning med 20 öre till 20.29 kronor per intjänad hundralapp.

– Ängelholms kommun har en stark ekonomisk utveckling. Vi är en attraktiv kommun och vi tror på en fortsatt befolkningsökning de kommande åren. Därför innehåller vårt budgetförslag både stora satsningar och en skattesänkning, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Att Ängelholm växer innebär ett ökat av investeringar i nya lokaler som skolor, förskolor och äldrebostäder men även i kommunens verksamheter.

Den enskilt största satsningen i förslaget är på barn och ungas hälsa. Cirka 15 miljoner kronor föreslås till elevhälsan, förskolan samt särskilda insatser för att alla ska klara gymnasiet.

– Inget barn ska ramla mellan stolarna! Vi ser att vi behöver ha socialtjänsten mer ute i våra skolor för att möta barn och unga. Kan vi tidigare fånga in signaler på vilka som riskerar fara illa så kan vi hjälpa dem tidigare och bättre, säger Robin Holmberg.

I förslaget finns också en riktad satsning på cirka 1.5 miljoner kronor för att få fler unga i arbete. I samma anda vill man också fortsätta att stärka kopplingen mellan skola, näringsliv och civilsamhälle för att på sikt få fler i arbete.

Satsningar inom olika områden

Klimat och miljö

Hållbarhets och miljöfrågor är prioriterat i förslaget. Det ska bli fler naturreservat i kommunen och fler handläggare på miljöenheten. Det ska också finnas pengar till en informationskampanj riktad till fastighetsägare om hur man klarar kraftiga skyfall.

Fler laddstolpar, en handlingsplan för ekologisk hållbarhet, bekämpning av invasiva arter och fler gröna entréer till Kronoskogen finns också med i budgetförslaget.

– Från och med i år samarbetar vi med Helsingborgs stad om miljökrav i upphandlingar. Det har hittills gett goda resultat och vi vill gärna fortsätta med det, säger Robin Holmberg.

Kultur och fritid

Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och friluftsutrustning, där man får låna kostnadsfritt i 14 dagar. Just nu pågår ett arbete för att hitta samarbetsformer med kommunens föreningar, samt en lämplig lokal, för att komma igång så fort som möjligt.

– Tanken är att den ska vara tillgänglighetsanpassad så att alla kan nyttja utrustningen, säger Charlotte Engblom (L).

Hembygdsföreningen får en halv miljon kronor extra i bidrag, Kulturskolan ska breddas med fler kurser och Vejbystrands IP och Strövelstorps IP ska rustas upp. Dessutom öppnar det nyrenoverade Stadsbiblioteket i slutet av året med en helt ny avdelning för unga.

Äldreomsorgen

Inom Äldreomsorgen tar man höjd för att flera verksamhetslokaler ska flytta de kommande åren på grund av det stora renoveringsprojektet som är igång.

Även nästa år förväntas statliga medel på 20 miljoner kronor till äldreomsorgen, de föreslås läggas på exempelvis äldreomsorgslyftet, förstärkt hemtjänst och språkombud.

Ett stärkt företagsklimat

Ängelholms Näringsliv föreslås ett extra bidrag på en halv miljon kronor för att företagarna ska kunna få en bra återstart efter pandemin.

Fler handläggare med fokus på bygglov ska anställas för att förkorta och förenkla bygglovsprocesserna.

Fler förslag i korthet:

  • Nya särskilda boenden inom Funktionsstöd
  • Fortsatt satsning på Järnvägens museum efter ombyggnationen
  • Ängelholmspaketet, ny bro mellan Haradal och Nybroskogen
  • Förbättrad gatubelysning
  • Julbelysning i tätorterna
  • Utbyte av dagvattenbrunnar
  • Ombyggnad av busshållplatser
  • Utreda möjligheten att införa trygghetsvärdar på stan, kvällar och helger

En sänkning av kommunalskatten föreslås om 20 öre till 20.29 kronor per intjänad hundralapp.

Fler röster om budgetförslaget

– Vår budget signalerar att vi ser ljust på framtiden! Vi gör stora satsningar samtidigt som vi kan sänka skatten. Framförallt glädjande att vi kan göra stora satsningar på barn och unga, som är vår framtid. Vi satsar även på näringslivet för att företagarna ska kunna få en bra återstart efter pandemin. Det är även glädjande att vi kan stötta Hembygdsparken som har tagit ett stort ansvar under pandemin, säger Liss Böcker (C), kommunstyrelsen 1:e vice ordförande.

– Ska vi göra de omöjliga möjligt så måste vi satsa på barnen och det ska vi nu göra kommunövergripande. De är vår framtid. Som ordförande i Nämnden för kultur, idrott och fritid är jag också glad över satsningen på Stadsbiblioteket. Med det nyrenoverade biblioteket och utökade tider vi att kunna erbjuda mer service. Det kommer att bli en fantastisk mötesplats, säger Charlotte Engblom (L)

– Det är en stark budget och vi har haft bra samtal under förhandlingarna. Det är kul att göra en budget när förutsättningar ser bra ut, men samtidigt måste vi vara noggranna med hur pengarna ska hanteras. Vi är nöjda och stolta över mycket, men satsningen på barn och unga är särskilt viktig, inte minst när vi ser all mer psykisk ohälsa bland unga, säger Linda Persson (KD).

– Förutom satsningar på miljö och klimat så har vi drivit frågan om en tillgänglighetspott på 200 000 kronor årligen. Det handlar alltså om pengar som är öronmärkta för tillgängligfrågor. På sätt slipper man äska extra pengar om tillgänglighetsproblem upptäcks, säger Karl-Otto Rosenqvist (MP).

Totalt omfattar budgeten cirka 2,7 miljarder kronor som fördelas mellan de olika nämnderna. De extra satsningarna i förslaget är på runt 40 miljoner kronor.

Budgeten fastställs av kommunfullmäktige senare i år.

Förslag till Budget 2022 och plan 2023-2024 Pdf, 896 kB.

Hållbar utveckling i Ängelholms kommun