Storsatsning för att stärka barn och ungas hälsa och välmående

Ängelholms kommun stärker nu sitt arbete för att främja barn och ungdomars hälsa, välmående och utveckling. Nya effektivare arbetssätt inom elevhälsan, individ och familjeomsorgen och en utökad satsning på Aktivitet förebygger, finns med i det stora förändringsarbete som nu intensifieras och får full effekt efter pandemin.

- Barn och ungas hälsa har högsta prioritet för oss, säger Lars-Ola Olsson, chef för Lärande och familj som ansvarar för skolverksamhet och individ- och familjeomsorgen i Ängelholms kommun. Ingen ska ramla mellan stolarna.

Pandemin har inneburit påfrestningar för de flesta kommunala verksamheter. Restriktioner har gjort det svårt att träffas över verksamhetsgränser. Trots det har ett stort utvecklingsarbete genomförts under det senaste året.

-Oavsett om det är en elev i skolan eller en klient inom individ- och familjeomsorgen ska vi sätta individen i centrum och använda våra samlade resurser för att stödja så snabbt och effektivt som möjligt, säger Lars-Ola Olsson.

Förstärkt elevhälsa
Konkret innebär förändringarna bland annat att kommunens barn- och elevhälsa och individ- och familjeomsorgen knyts närmare varandra för att arbeta tillsammans med personal på kommunens skolor. Resurserna för insatser inom elevhälsoarbetet stärks för att fånga upp barn och ungas mående och behov av stöd på ett bättre sätt.

Genom ett särskilt resursteam inom individ- och familjeomsorgen ska barn och familjers behov av stöd kunna mötas på ett mer effektivt sätt. Arbetet går ut på att arbeta tillsammans för att ta tillvara på de resurser som finns i hemmiljön och skolmiljön. På så sätt kan man undvika kostsamma placeringar utanför kommunen.

Inom grundskoleverksamheten har en kommunövergripande särskild undervisningsgrupp inrättats för att ge elever som behöver skolgång i en mer avgränsad miljö bättre förutsättningar att klara skolan.

För ungdomar med behov av extra stöd inom gymnasieskolan har ett så kallat Förstärkt program etablerats. Elever med utökat stödbehov kan nu få rätt stöd på hemmaplan under sin gymnasietid och slippa att söka sig till skolor utanför kommunen.

Det framgångsrika arbetet med Aktivitet förebygger som kommunen har arbetat med i många år förstärks ytterligare och blir en viktig insats för att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga.

-De olika delar vi nu har sjösatt hänger tätt samman med varandra och lägger en god grund för vårt gemensamma arbete i kommunen. Vi ser redan positiva resultat på att elever med behov av särskilt stöd under sin skolgång utvecklas positivt, både inom grundskola och i gymnasiet, säger Lars-Ola Olsson. Vi kan dessutom se att placeringskostnaderna inom individ- och familjeomsorgen har minskat drastiskt på kort tid.

Minska ohälsa efter pandemin
Under hösten fortsätter arbetet med att utveckla barn- och elevhälsoarbetet med särskilt fokus på att fånga upp negativa effekter efter pandemin. Bland annat kommer skolkuratorernas arbete att förstärkas. För att vidga elevers framtidsutsikter och öka motivation i skolarbetet pågår dessutom ett arbete för att knyta samman skola och arbetsliv. Målet är att uppmuntra och förenkla för näringslivet att engagera sig och knyta kontakt med utbildningsverksamheterna.

-Jag är övertygad om att vi nu står bättre rustade för att möta framtida behov och möta utmaningar med inställningen att vi, som den nya visionen uttrycker, ”kan göra det omöjliga möjligt”, säger Lars-Ola Olsson.

Hållbar utveckling i Ängelholms kommun

Lars Ola Olsson, chef för Lärande och familj i Ängelholms kommun

Lars Ola Olsson, chef för Lärande och familj i Ängelholms kommun

Ung tjej sitter och lutar huvudet i handen. Rätt hår. Rosa luvtröja. Mobiltelefon framför sig.

Bilden är från en bildbank och har ingen anknytning till personerna i texten.