Nu finns förslag på exakt hur bred och lång Klippanvägens förlängning kan bli

I takt med att Ängelholm växer och får fler invånare så ökar också trafiken. Nya hållbara lösningar behövs och genom åtgärderna i Ängelholmspaketet ska trafiken i centrum minska, stadskärnan ska utvecklas och det ska bli lättare att ta sig till havet. En viktig etapp är Klippanvägens förlängning, över 180 synpunkter har bearbetats och nu finns ett förslag på hur vägen ska bli med exakt bredd och dragning.

Idag slutar Klippanvägen vid rondellen utanför polishuset. I det nya förslaget kommer vägen att fortsätta över Rönne å och ansluta till Havsbadsvägen och Järnvägsgatan längre fram. På det sättet kan tillgängligheten öka till området kring stationen, stranden och de nya bostadsområdena och samtidigt avlasta stadskärnan från trafik. För ungefär ett år sedan kunde alla ge synpunkter på detaljplanen för hur vägen ska bli.

– Intresset vid samrådet för ett år sedan var rekordstort. Nu har synpunkterna bearbetats och vi kan presentera ett uppdaterat förslag på hur vägen ska bli med exakt bredd och dragning. Likt förra gången ser vi till att planen syns både utomhus i en utställning i Stadsparken och digitalt, säger Tomas Fjellner (M), samhällsbyggnadsnämndens ordförande i Ängelholms kommun.

– Ängelholmspaketet rör verkligen på sig nu. På växthustomten röjs sly bort för att träden ska komma fram i det som ska bli en stadsträdgård. Arkitekttävlingen för ny bro över Rönne å är inne på sluttampen. Gång- och cykelbron vid Haradal projekteras. Å-promenaden blir mer tillgänglig med en sluttande ramp vid Nybron som gör att alla kan ta sig ner till ån. Och idag kan vi presentera Klippanvägens förlängning med exakta mått och dragning, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Ängelholms kommun.

I detaljplanen framgår tydligt att den nya vägen innebär konsekvenser för naturområdet vid Rönne å där den nya gatan kommer att gå och stadsbilden kommer att förändras mycket. Till de positiva konsekvenserna hör att trafiksituationen inne i centrala Ängelholm blir tryggare och det ger möjligheter att utveckla stadskärnan med trygga och säkra gator.

Karta över centrala Ängelholm där det som står i texten om förändringar i trafikflöden illustreras med siffror.

Bilden visar hur trafiken kommer att minska och öka om Klippanvägens förlängning byggs.

Trafiken inne i stadskärnan kommer att halveras
Trafikflödet på Klippanvägens förlängning kommer att vara högt. Trafikutredningen som gjorts visar att 8 100 fordon per dygn kommer att passera på den nya vägen år 2037. Samtidigt visar beräkningar visar att trafiken i stadskärnan kommer att halveras. På Skolgatan förbi Stadsparken minskar trafiken med 3 900 fordon per dygn. På Havsbadsvägen minskar trafiken med 7 200 fordon per dygn.

En illustration över var i staden bulllret kommer att öka respektive minska. Siffrorna beskrivs i texten.

Det blå området visar området bullret beräknas öka om vägen byggs. Det grönmarkerade området visar området där bullret väntas minska.

Bullret kommer att öka nära den nya vägen men minska inne i stadskärnan
Flera beräkningar har gjorts för att ta reda på hur ljudnivåerna påverkas av den nya vägen. Områdena närmst vägen och delar av centrala Ängelholm har utretts. Det blåa området visar områden där bullret kommer att öka mest. Det gröna är där bullret kommer att minska eftersom att trafiken minskar där.

En illustration över den nya gatan. Tennishallen syns vid ena sidan av gatan. Ett upphöjt övergångsställe går över gatan. Det går och cyklar personer.

Vägen som den kan komma att se ut vid tennishallen med ett övergångsställe till Västhusparken. Bilden är en illustration gjord enligt de mått och material som föreslås i planbeskrivningen.

Den nya gatan blir en stadsgata
Bilvägen blir 6,5 meter bred. Gång- och cykelvägen varierar mellan 2,5 m och 3,5 m i bredd. Det blir gång och cykelväg på båda sidor från rondellen vid Östergatan, över Rönne å och fram till ett övergångsställe vid tennishallen. Efter tennishallen blir det gång och cykelväg bara på sidan mot Rönne å.

En illustration av hur vägen kan komma att se ut vid båtstugorna. Till höger ligger båtstugorna på rad. Det finns en trottoar och en väg. Längre fram finns en utfart från en parkering.

Illustrationen visar Klippanvägens förlängning som den kan komma att bli vid båtstugorna. Bilden är en illustration gjord enligt de mått och material som föreslås i planbeskrivningen.

Båtstugorna och gamla träd bevaras
Alla båtstugor kommer att kunna stå kvar efter att vägen är klar. De träd som är mest värdefulla kommer att skyddas, för att kunna göra det kommer cykelvägen inte få samma dragning som föreslogs i det första planförslaget.

Arkitekttävling avgör ny bro över Rönne å- ingår inte i planförslaget
Vägen ska gå över Rönne å via en bro med plats för både bilar, gående och cyklister. En arkitekttävling avgör hur den nya bron kommer att se ut. Vinnande bidrag utses av en jury presenteras i slutet av 2021 och den delen ingår inte i det material som man kan lämna synpunkter på nu.

Detaljplanen kommer att vara öppen för granskning mellan den 11 november och 14 december. Det innebär att alla som vill kan lämna synpunkter igen på planförslaget. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråds- och/eller granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Information om detaljplanen finns både utomhus och digitalt
Alla planhandlingar med utredningar om buller, miljö, geoteknik m.m.

Övergripande information om granskningen 11 nov- 14 december

Övergripande information om hela Klippanvägens förlängning med tidlplan, filmer med mera

Mer information kommer att ges via brev till sakägare och via annonsering i Helsingborgs dagblad/ NST samt på kommunens webbplats engelholm.se/kvf.

En utomhusutställning med information om Klippanvägens förlängning och hela Ängelholmspaketet kommer stå på plats i stadsparken från den 17 november och under hela granskningstiden.

Ängelholmspaketet är uppdelat i fem delprojekt som ska genomföras i etapper de närmaste åren. Det här är vad som planeras. Länk till annan webbplats.

Kontakt:

För detaljfrågor om samråd och detaljplaneärendet kontakta planenheten
Telefon: 0431 87 000
E-post:

plan@engelholm.se