Ny detaljplan kan ge nytt busstorg, ny park och smidigare vägar mellan stad och hav

I en aktuell detaljplan för Stationsområdet föreslås att busstorget flyttas till södra sidan av stationen för stads- och regionbussar. Ingår gör också en bättre gång- och cykelväg vid Järnvägstunneln och en helt ny stadsdelspark vid de nya bostäderna på nya Saftstationen. Även delar av Järnvägsgatan, som ska bli Stationsområdets nya huvudgata finns med i detaljplanen.

Detaljplanen inkluderar området söder om Stationshuset samt ett område norr om kvarteret Saftstationen där Stationsområdets nya stadsdelspark, Sockerbruksparken planeras.

Mellan 10 november och 6 december är detaljplanen för denna del av Stationsområdet öppen för granskning. Det innebär att de synpunkter som lämnats in vid samrådet har tagits om hand och bearbetats och att det finns ett förslag som allmänhet, sakägare med flera kan lämna synpunkter på.

Stationsområdet växer fram

Det händer mycket i Stationsområdet just nu. På sikt ska Stationsområdet utvecklas till en hållbar stadsdel med plats för 2700 bostäder. Ett tryggt och smidigt resecentrum, de gröna stråken och kopplingen till Kronoskogen och havet är delar som finns med de tidiga planerna i planprogrammet för området och som nu börjar synas konkret i de mer detaljerade detaljplanerna.

Just nu bygger Trafikverket dubbelspår mellan Ängelholm och Maria och en ny gångbro över spåren med trappor och hiss mellan stationen och mittplattformen ingår i det arbetet.

Det nya busstorget blir mer än en plats för bara bussar

Busstorget ska placeras i direkt anslutning till den nya gångbron till tågen och ska bli en attraktiv entré och inbjudande plats för resenärer. Antalet hållplatser kommer kunna bli fler för att möta framtida behov av utökad trafik. Regionbussarna kommer att få plats på hållplatserna närmst spåren och stadsbussarna kommer ha sina hållplatser i anslutning till Järnvägsgatan. Att skilja på region- och stadsbusstrafik kommer att göra det lättare att orientera sig.

Kopplingen mellan stad och hav

För att få plats med den nya bussangöringen kommer delar av den nuvarande gång- och cykelvägen i anslutning till Järnvägstunneln flyttas söderut. Den kommer också få ett nytt utseende, bland annat med en ny mötesplats vid det nya busstorget. Trafikverket arbetar just nu med att bredda Järnvägstunneln för att anpassa den till dubbelspåren. Tunneln ska få en ny gestaltning och bättre belysning, det kommer bidra till att skapa en trevligare, säkrare och tryggare förbindelse för gående och cyklister under spåren och mellan staden och havet.

Ängelholms sötaste park- Sockerbruksparken

Mitt i Stationsområdet kommer en ny stadsdelspark att byggas. Parken har fått namnet Sockerbruksparken efter det gamla sockerbruket som tidigare funnits i området. Sockerbruksparken ska bli en mötesplats för de som bor i området. Här ska finnas lekplats men även lugnare platser och mycket blommor. Parken kommer också att fungera som en yta där regnvatten kan tas om hand vid kraftiga skyfall.

Industrigatan byter namn till Järnvägsgatan och blir Stationsområdets nya huvudgata

I detaljplanen föreslås också att Industrigatan byggs om och byta namn till Järnvägsgatan. Järnvägsgatan ska bli Stationsområdets nya huvudgata. Gatan kommer byggas parallellt med järnvägsspåren väster om Batterifabriken och Friskis och Svettis och ansluta till Havsbadsvägen i höjd med Spårgatan.

Gatan kommer få ett utseende med gång- och cykelbana på varje sida. Mellan körbanan för bilar och gång- och cykelvägen ska ett 3 meter brett område finnas med plats för bland annat träd och dagvattenhantering i form av regnbäddar.

Vad händer när detaljplanen är färdig?

När detaljplanen är färdig ska den godkännas av samhällsbyggnadsnämnden och därefter av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Först när Trafikverket är klara med ombyggnationen av Ängelholms station kommer byggnationen av det nya busstorget och gång- och cykelvägen i anslutning till Järnvägstunneln att påbörjas.

Efter hand som Stationsområdet tar form kommer mer information om det fortsatta arbetet med Järnvägsgatan, busstorget och Sockerbruksparken. Detaljplanen är grunden för att kunna ta nästa steg.

Mer information om detaljplanen

Under granskningen finns det möjlighet för allmänheten, föreningar, myndigheter med flera att lämna synpunkter. Mer information kommer att ges via brev till sakägare och via annonsering i Helsingborgs dagblad/ NST samt på kommunens webbplats.

Detaljplanen heter Ängelholm 3:49 mfl (Busstorg).

Illustrationsplan för det framtida Stationsområdet. Länk till annan webbplats.

Stationsområdet i Ängelholm. Planer, visioner och pågående projekt på området. 

 

Illustration över hur det nya busstorget skulle kunna se ut. Det är en lång rad av busshållplatser på ena sidan av Järnvägsgatan. Flera personer syns på bilden. En person går över ett övergångställe. Vy från övergångsstället vid Järnvägsbron. Gjord av: Sweco.

Illustration över hur det nya busstorget skulle kunna se ut. Vy från övergångsstället vid Järnvägsbron. Gjord av: Sweco.

En illustration över Stationsområdet med delar av aktuell detaljplan inritade. En stor del av bilden är järnvägsspåren. En del vita kuber som illustrerar byggnader som finns och som ska byggas.  Gjord av: Mandaworks.

En illustration över Stationsområdet med delar av aktuell detaljplan inritade. Gjord av: Mandaworks.

En bild från ovan på stationsområdet. Rälsen, stationen och husen i området syns.

Stationsområdet omvandlas.