Hållbarhetsarbetet tar ett tredje kliv i Ängelholms kommun

Hållbar utveckling blir alltmer aktuellt och viktigt för fler. Det märks även i Ängelholms kommun där kommunfullmäktige kraftsamlat i frågan sedan ett beslut år 2020. Just nu tas planer fram som ska peka ut kommunens färdriktning inom både ekologisk och social hållbarhet. Till arbetet läggs nu tredje delen om ekonomisk hållbarhet. 

– Vi inom Ängelholms kommun har en skyldighet att göra vad vi kan för att kommunen ska leva upp till Agenda 2030 och de globala målen. Vi ska underlätta för invånare och verksamheter att kunna ställa om till ökad hållbarhet. Och tillsammans kan vi göra skillnad, säger Ann-Marie Lindén (MP), ordförande i beredning 2, Ängelholms kommun.

I Ängelholms kommun pågår ett arbete med social och ekologisk hållbarhet. Nu ska den tredje delen av arbetet påbörjas sedan kommunfullmäktige beslutat att frågan om ekonomisk hållbarhet ska utredas.

Hållbar utveckling handlar om ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” och består av tre delområden:

  • Ekologisk hållbarhet
  • Social hållbarhet
  • Ekonomisk hållbarhet

Fram tills nyligen har Ängelholms kommun fokuserat främst på social och ekologisk hållbarhet. Nu har fullmäktige I Ängelholms kommun beslutat att arbetet med ekonomisk hållbarhet ska påbörjas där politiker i beredning 1 ska omvärldsbevaka och kartlägga hur Ängelholms kommun kan arbeta med till exempel sociala investeringsfonder, flerårsbudget och cirkulär ekonomi.

Inom ekologisk hållbarhet håller en ny plan på att tas fram som ska slå fast politiska ambitioner och prioriteringar inom området. Planen ska ge svar på till exempel i vilken omfattning kommunen ska bekämpa invasiva växter, i vilken grad fossilfria transporter ska eftersträvas eller till exempel vilket skydd Ängelholms naturområden ska ha.

På området social hållbarhet har arbetet med en färdplan påbörjats där politiker tillsammans med tjänstemän haft fokus på att sätta en målbild och prioriteringar. Färdplanen ska ge svar på till exempel vilka utbildningsmöjligheter som ska finnas i kommunen, hur mycket fokus som ska läggas på att motverka social oro bland unga, tillgänglighetsfrågor eller till exempel i vilken grad kommunen ska samverka med föreningsliv inom ramen för social hållbarhet. Kommunfullmäktige har beslutat att arbetet med färdplanen ska fortsätta med fokus på politiska viljeyttringar.

Hållbar utveckling i Ängelholms kommun Länk till annan webbplats.

Flygbild över kusten och Skälderviken längs Vejbystrand och Magnarp.