Stationsområdet ska bli framtidens stadsdel!

Stationsområdet i Ängelholm kommer att fyllas med nya kvarter, grönområden och ett nytt stadshus inom de närmaste åren. Det centrala läget vid västkustbanan rymmer stora möjligheter för en hållbar utveckling.

en flygbild över stationsområdet där kvarter är inritade så som det kan komma att se ut i framtiden. Mycket tegelfasader.

En illustration över hur Stationsområdets kvarter och gator kan komma att se ut när stadsdelen är färdigbyggd.

Industrierna som förr fanns i området är sedan länge nedlagda men ska fortsätta vara en del av stadsdelens identitet. De redan färdigställda kvarteren Slakteriet och Rökeriet är exempel på detta, och snart får de sällskap av fler. 1700 nya bostäder kan få plats på Stationsområdet i första etappen av projektet, och Kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg (M) vill se ett brett utbud.

– Det kommer att byggas både bostadsrätter och hyresrätter. Vissa fastighetsägare tittar på konceptboenden som kan vara riktade till exempelvis äldre. Förutsättningar finns för en spännande mix i området, och i norra delen finns redan i dag Friskis & Svettis och kreativa kontorsmiljöer, berättar Robin Holmberg vidare.

Innovation och kultur har en historia på platsen, och det ska gynnas också i framtiden. Lekytor för barn är också prioriterat.

-Här försöker vi ta ett helhetsgrepp så att det blir en stadsdel med liv både på dagen och på kvällen. Därför kommer det att bli mycket lokaler i gatuplan, säger Robin Holmberg.

ett bostadskvarter med både vitt hus och rostrött tegelhus.

Ängelholmshems nya bostadskvarter med Slakteriet och Rökeriet.

Järnvägsgatan byggs om till en paradgata

En viktig pusselbit för infrastrukturen och för att kunna planera nybyggen är Järnvägsgatan. För att binda ihop centrum med Stationsområdet på ett naturligt sätt kommer Järnvägsgatan att förlängas förbi stationen och bli huvudgata i Stationsområdet. Sträckningen ska rätas ut så att den går närmare järnvägsspåren vilket frigör utrymme för byggnader öster om gatan. Arbetet kommer att inledas 2023.

Järnvägsgatans nya dragning inritad i et flygfoto

Så här ska Järnvägsgatan dras fram.

Parkeringshus kommer att byggas

Det har redan öppnats en ny parkering i området med plats för 164 bilar, men längre fram kommer den att ersättas med tre parkeringshus norr om stationen, mellan järnvägen och den nya Järnvägsgatan. I parkeringshusens bottenplan ska det finnas lokaler för butiker och annan affärsverksamhet.

– Det blir ett bra utnyttjande av den ytan, som ligger för nära järnvägsspåren för att passa till bostäder, och parkeringshusen kommer därför att fungera som bullerskydd för de boende i området, säger Sara Elmefjärd som är mark- och exploateringsingenjör på Ängelholms kommun.

Sara Elmefjärd, projektledare för Stationsområdet

Sara Elmefjärd, projektledare för Stationsområdet

Bussarna kommer att flyttas

Busstationen kommer att flyttas och ligga söder om Stationshuset. Den hamnar då nära gångbron över spåren så byten mellan tåg och buss blir enklare. På tomten mitt emot stationen är ett nytt stadshus planerat. En förhoppning är att det ska stå klart 2026.

En illustration över hur busstorget kan komma att se ut från Järnvägsbron. En person går över övergångsstället. I bakgrunden finns en hel rad busshållsplatser.

En illustration över hur busstorget kan komma att se ut från Järnvägsbron.

Hållbarhet med en grön tråd genom allt

Om röken från ångloken låg tung över platsen förr, så är miljöperspektiv och hållbarhet nu ledord för projekteringen av Stationsområdet. Gröna ytor ska finnas här och var och det ska vara god tillgänglighet för cyklar och gående. Järnvägsgatan ska planeras så att det finns gång- och cykelväg på båda sidor av gatan, och en ny park – Sockerbruksparken – ska anläggas i närheten av Saftstationen.

– I samband med det har vi ett roligt projekt. Det står en gammal ek precis där den nya Järnvägsgatan ska dras fram, och det är ju synd om den försvinner. Med tanke på att den yta som ska bli park inte har några uppväxta träd alls tittar vi nu på om det finns möjlighet att flytta eken dit. Vi får se om det lyckas, säger Sara Elmefjärd.

Pojken på bilden lutar sig på stenblock som flyttats från Klippanvägen till Stationsområdet.