Bekämpa rätt för att inte göra mer skada än nytta

Nu har växtligheten tagit fart i våra parker och trädgårdar och det gäller tyvärr även invasiva växtarter som tar över och tränger ut annan växtlighet. För att de inte ska sprida sig ännu mer behöver vi alla göra vad vi kan för att bekämpa dem. Men var noga med att läsa på ordentligt innan du bekämpar, annars är risken stor att du gör mer skada än nytta.

De vanligaste invasiva växtarterna som finns i Ängelholm och som är EU-listade och därmed förbjudna enligt lag, är jätteloka, jättebalsamin och gul skunkkalla. Men det finns andra invasiva arter också som inte är EU-listade och som sprider sig aggressivt och är svåra att bekämpa. En sådan art är parkslide som är mycket vanligare i Ängelholm än till exempel skunkkallan.

Läs på innan du bekämpar för att inte göra mer skada än nytta

Det är viktigt att du vet hur du bekämpar invasiva arter. I ett område med till exempel parkslide ska du akta dig för att gräva eftersom det kan trigga växten att sprida sig. Varje rotdel som lämnas kvar i jorden kan bli en ny planta.

Så bekämpar du invasiva växter Länk till annan webbplats.

Lägg i påsar och lämna till förbränning

Parkslide och andra invasiva växter får aldrig läggas på komposten eller i kärlet för trädgårdsavfall. De ska läggas i tättförslutande påsar och lämnas till bränning på återvinningscentralen. Var noga med att se till att påsarna inte hamnar i containern för trädgårdsavfall på återvinningscentralen, då är risken stor att du sprider vidare. För att vara säker på att det hamnar rätt ta alltid kontakt med personalen på centralen för anvisning till rätt container.

Stor fara med trädgårdsavfall som dumpas i naturen

I den skånska naturen har det uppstått områden med invasiva arter till exempel jätteloka, parkslide och gul skunkalla. Växterna kan alltid spridas på naturlig väg men ett problem är att trädgårdsavfall ibland dumpas i naturområden. Innehåller avfallet invasiva växter är det en tidsfråga tills växterna har etablerat sig i området.

Ett verkligt hot

– Det kan vara svårt helt att bli av med invasiva växtarter. Men vi måste alla göra vad vi kan för att hålla nere bestånden. Att det finns lagkrav att man som markägare eller innehavare med nyttjanderätt av mark har en skyldighet att bekämpa EU-listade invasiva växter, understryker hur viktigt det är, säger Maria Thyr, kommunekolog i Ängelholms kommun.

Invasiva arter är ett verkligt hot mot biologisk mångfald och ska därför tas på stort allvar. Biologisk mångfald är ett av de 17 globala mål som antogs av världens ledare 2015. De globala målen som även kallas för Agenda 2030 ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Sverige har förbundit sig att följa dessa mål för hållbar utveckling.

Så jobbar Ängelholms kommun med invasiva arter Länk till annan webbplats.

Ekologisk hållbarhet och hållbar utveckling i Ängelholms kommun

Ovan vänster parkslide, nedan vänster jättebalsamin i olika färger, ovan höger björnloka, nedan höger gul skunkkalla. Foto.

Ovan vänster parkslide, nedan vänster jättebalsamin i olika färger, ovan höger björnloka, nedan höger gul skunkkalla.

Jätteloka. Foto.

Jätteloka.

Närbild på parkslide. Foto.

Närbild på parkslide.

Närbild på jättebalsamin i olika färger. Foto.

Närbild på jättebalsamin i olika färger.

Bestånd med jättebalsamin. Foto.

Bestånd med jättebalsamin.

Närbild på gul skunkkalla. Foto.

Närbild på gul skunkalla.