Skadlig växtlighet ska kartläggas i Ängelholm

Hur ser spridningen ut av skadlig växtlighet i Ängelholms kommun? Det ska en omfattande kartläggning av kommunens mark ge svar på och som ska ligga till grund för vidare bekämpning av invasiva arter.

Invasiva arter är ett verkligt hot mot biologisk mångfald som Ängelholms kommun tar på stort allvar. Att biologisk mångfald är ett av de 17 globala mål som antagits av världens ledare och som Sverige har förbundit sig att följa, understryker hur viktigt det är att förhindra spridningen.

– Vi bekämpar löpande invasiva arter men nu behöver vi en lägesbild av hur det ser ut i kommunen så att vi kan planera och fortsätta bekämpa effektivt, säger Maria Thyr, kommunekolog i Ängelholms kommun.

– Det är viktigt att vi har en aktuell bild av utbredningen så att vi kan ha det med oss i det vardagliga arbetet som vid till exempel grävarbeten och grönyteskötsel, fortsätter Maria.

Kartläggningen av kommunens mark pågår från och med juni till och med augusti. Därefter kommer privatpersoner, företag och andra markägare kunna ta del av kartläggningen via Artportalen.

Här rapporterar du fynd av invasiva arter

Om du ser invasiva växter ska det rapporteras till invasivaarter.nu eller till Artportalen som drivs av Sveriges Lantbruksuniversitet och Naturvårdsverket. Är det kommunens mark kan du göra en felanmälan via engelholm.se

Rapportera fynd på invasivaarter.nu (ingen inloggning krävs) Länk till annan webbplats.

Rapportera fynd till Artportalen (kräver inloggning och säkra fynd) Länk till annan webbplats.

Felanmälan till kommunen Länk till annan webbplats. (om det är kommunens mark)

Bekämpa rätt för att inte göra mer skada än nytta

När du ska bekämpa invasiva arter på din mark är det mycket viktigt att du läser på innan. Risken är annars att du förvärrar om du inte gör rätt. Parkslide till exempel ska inte grävas bort eftersom den då triggas att sprida sig ännu mer och minsta rotdel som lämnas kvar kan bli en ny planta.

Information om invasiva arter och bekämpning

Engelholm.se Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Skåne Länk till annan webbplats.

Arter som ska kartläggas

Det är markägaren som ansvarar för att förhindra spridning av invasiva arter och därför är det i första hand kommunens mark som kommer att kartläggas. Men eftersom växter inte tar hänsyn till tomtgränser kan närliggande mark tas med i kartläggningen beroende på hur utbredningen ser ut på en plats. Dessa arter ingår i kartläggningen:

  • Parkslide
  • Jätteslide
  • Jätteloka
  • Jättebalsamin
  • Armeniskt björnbär
  • Kanadensiskt gullris
  • Blomsterlupin
  • Vresros

Här ingår även arter som ännu inte är listade av EU men som är invasiva och tränger ut andra arter.

Hållbar utveckling i Ängelholms kommun

Ekologisk hållbarhet och hållbar utveckling i Ängelholms kommun Länk till annan webbplats.

Annika Samnee och Olle Liedberg är biologer som anställts över sommaren för att arbeta med kartläggningen. Bestånd av jätteslide i centrala Ängelholm. Foto

Annika Samnee och Olle Liedberg är biologer som anställts över sommaren för att arbeta med kartläggningen. Bestånd av jätteslide i centrala Ängelholm.

Kartläggning av vresros vid Klitterhus. Foto.

Kartläggning av vresros vid Klitterhus.