Nu finns en plan för tillväxt i Ängelholms sex tätorter

Efter utställning, samråd och möten med engagerade invånare och organisationer finns det nu en plan för hur Ängelholms tätorter ska utvecklas och växa i framtiden.

”Planen för tillväxt i kommunens tätorter 2022-2032” beskriver dagens förutsättningar i tätorterna i tätorterna Ausås, Hjärnarp, Magnarp/Vejbystrand, Munka Ljungby, Strövelstorp och Össjö och hur tätorterna ska utvecklas och växa i framtiden.

Efter välbesökta digitala och fysiska möten med invånare på flera platser i kommunen har kommunfullmäktige godkänt en plan för tillväxt i kommunens tätorter.

– Nu har vi en riktning och en god grund för hur alla tätorter i Ängelholm ska kunna växa med bostäder, infrastruktur, service och annat som gör en ort bra för både boende och näringsliv. Det finns ett stort intresse från invånarna av att tätorterna ska utvecklas i framtiden och hur utvecklingen bör ske och det har varit intressant att ta del av mångas åsikter och engagemang, säger Robin Holmberg, kommunstyrelsens ordförande (M).

Planen beskriver hur kommunen vill att tätorterna ska utvecklas med bostäder, verksamheter, service, infrastruktur och grönområden. Ambitionen är att ge de större tätorterna möjlighet att utvecklas med ny bostads- och verksamhetsbebyggelse som i sin tur ger underlag för både service och kollektivtrafik. Det bidrar också till möjlighet att bo kvar i tätorterna både som ung, barnfamilj och äldre. Målet är att befolkningsutvecklingen och arbetstillfällena ska vara geografisk fördelade över hela kommunen.

Ny bebyggelse ska bli möjlig genom förtätning och genom att lägga ny bebyggelse nära redan befintlig bebyggelse. Det gör att orterna utvecklas på ett hållbart sätt genom att ta tillvara redan den infrastruktur och VA som redan finns. Att bygga där det redan finns bebyggelse bidrar också till att spara jordbruksmark och det skapar närhet till grönområden, service och handel.

Nu är planen beslutad i kommunfullmäktige, vilket innebär att den kommer ligga till grund för kommande planering och utveckling i tätorterna.

Plan för tillväxt i Ängelholms tätorter

Hjärnarp, en höstaktig bild med en affär med tegelfasad med flaggor utanför i bakgrunden.

Hjärnarp, en av Ängelholms sex tätorter.